Nytt vätgas- och energilagrings-laboratorium vid Öresundsverket

Visionsbild Norra Hamnen, Malmö Industrial Park. Bild: Malmö Stad

AV PETER HÖÖK 

Tekniska nämnden har beslutat att för-länga deTn markreservation man tidigare gjort i Norra Hamnen, Malmö Industrial Park, till den svenska koncernen TEXEL Energy Storage för att öka möjligheten för en etablering.

I en första etapp reserverade Malmö stad ett markområde till TEXEL om 50 000 kvadratmeter för uppförande av en industriell anläggning. Reservationen sträckte sig till den 31 december i 2022, men förlängs nu till 1 oktober 2023. Under den här perioden ska det påbörjade arbetet med etableringen fortsätta, vilket sker tillsammans med bolag och myndigheter i regionen. Ekonomiskt stöd för etableringen söks regionalt, nationellt och i Europa.

Målet är att upprätta en fabrik och ett nytt vätgas- och energilagringslaboratorium i Öresundsverket samt gemensam kontors-verksamhet för hela verksamheten. Fullt utbyggd väntas fabriken bli cirka 200 000 kvadratmeter och generera över 6 000 arbetstillfällen samt stora godsvolymer via hamnen.

– Genom att aktivt arbeta för fl er etableringar i Norra hamnen öppnar vi upp för fler arbets-tillfällen och stärker stadens så viktiga industri-verksamhet. Planerna på en fabrik och ett labora-torium skulle bidra till den positiva utvecklingen i området och till att skapa framtidens hållbara hamnverksamhet, säger Andreas Schönström (S), tekniska nämndens ordförande och kommunaråd med ansvar för teknik och service.

– Malmö stad arbetar flitigt för att se fler etableringar och samarbeten i Norra hamnen vilket är en grundläggande förutsättning för tt hitta smarta lösningar som i sin tur främjar en hållbar hamn- och industriverksamhet. Det hade även bidragit med många viktiga arbets-platser till staden och stärkt Malmös position som tillväxtmotor i regionen, säger Håkan Linné (L), tekniska nämndens vice ordförande.

– Etableringen av företaget TEXEL i Norra Hamnen skulle potentiellt innebär fl era viktiga steg i omställningen av Malmö. Det skulle skapa många nya gröna jobb, öka mängden sjötransporter och etablera en lokal batteriproduktion. Därför är det positivt att vi nu kan förlänga markreservationen så att projektet kan fortsätta, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i tekniska nämnden.