Smarta batterilagringslösningar kan fylla en nyckelroll i framtidens energisystem

Dan-Eric Archer, vd på CheckWatt. Bildkälla: CheckWatt

Det råder ingen tvekan om att batterilagring fyller en allt viktigare funktion i framtidens energisystem. Energitjänsteföretaget CheckWatt, som sedan 2017 utvecklat teknologi som aggregerar energiresurser och genom smart styrning maximerar nyttan med den lagrade energin, är en av de aktörer som bidrar till att skapa framtidens batterilagringslösningar.

AV ANNIKA WIHLBORG

CheckWatt tillhandahåller Energy Management System för energiresurser som solkraft, batterilager, vindkraft och elbilsladdare. Företagets kunder är främst företag som bygger och säljer solkraftsanläggningar, fastighetsägare samt elhandels- och elnätsföretag.

–Vi startade CheckWatt utifrån visionen att möjliggöra ett 100 procent förnybart energisys-tem med hjälp av mätning, analys, visualisering och styrning. Vi är en oberoende aggregator som med hjälp av smart styrning maximerar nyttan åt resursägaren. Behovet av oberoende aggregatorer är stort, inte minst på batteri-lagringsmarknaden. Vi kopplar bland annat ihop investerare med anläggningsägare, säger Dan-Eric Archer, vd på Checkwatt.

Avlastar flaskhalsar och kapar effekttoppar
– Batterilagringslösningar kan definitivt förändra spelplanen på energimarknaden. Det finns många avsättningar för batterilagringsteknologi. Ett visst värdeskapande kan fås via Svenska Kraftnät, medan andra tjänster kan tillhandahållas via nätägare. Batterilagring kan avlasta flaskhalsar i det lokala elnätet ’framför mätaren’ eller kapa effekttoppar ”bakom mätaren”. Idag kan en batteriinvestering återbetala sig på ett eller två års tid framförallt tack vare att stödtjänsterna inom frekvensreglering är så högt värderade, säger Dan-Eric Archer.

CheckWatts samarbetspartners som säljer, finansierar och installerar batterier har mycket expansiva pipelines med projekt som under det närmaste året omfattar flera hundra mega-watt. På fem års sikt kan det uppgå till två eller tre gigawatt. Enligt Dan-Eric Archer kommer den globala tillverkningskapaciteten uppgå till uppemot 7000 GWh per år, varav elbilsbatterier står för merparten.

Privatpersoner kan få betalt för att stötta elsystemet

CheckWatt har lanserat en tjänst som erbjuder hushåll med egna batterilager att ansluta sig till det virtuella kraftverket Currently och på så sätt få betalt för att stötta elsystemet. Den lagrade energin i batterier kan snabbt stabilisera nätet när det uppstår störningar i driften. Hittills har möjligheten att bidra med sådana stödtjänster endast varit tillgänglig för aktörer med större batterier, men nu öppnas alltså möjligheten upp för alla batteriägare.

2023 siktar CheckWatt på att skala upp sin batterilagringsaffär genom att erbjuda batteri-lagringstjänster till en så bred marknad som möjligt. Företaget har nyligen börjat erbjuda stödtjänster och frekvensreglering även för privat-personer. Tidigare vände man sig främst till större anläggningar.

–Jag är övertygad om att elnätsfrågan på lång sikt kommer att bli allt viktigare. Det är redan trångt om kapaciteten i elnäten och eftersom det tar lång tid och innebär stora kostnader att bygga ut elnäten så kommer de resurser som på olika sätt kan avlasta de befi ntliga elnäten att bli allt viktigare, äger Dan-Eric Archer.

Sveriges elkonsumtion har legat på runt 140 TWh per år sedan 80-talet. Det som nu förutspås är dock en radikal ökning till minst det dubbla. Merparten av den här produktionen kommer ske från solkraft och vindkraft. 


–För att anpassa denna intermittenta pro-
duktion till konsumtionskurvan så kommer det krävas stora volymer med energilager, batterier men även andra teknologier som vätgas, olika former av termiska lager eller fl ödesbatterier. En stor fördel med detta är att sådana här lager samtidigt kommer kunna fungera för att jämna ut lasten på ledningar och transformatorer i elnätet. Det här innebär stora besparingar för samhället då en fullständig nätutbyggnad skulle kosta mycket och dessutom ta för lång tid, säger Dan Eric Archer.