Nationell kapacitetsmarknad för mFRR införs i september

Foto: PxHere

Svenska kraftnät arbetar för införandet av en nationell kapacitetsmarknad för manuella frekvensåterställningsreserver (manual Frequency Restoration Reserve, mFRR). Efter införandet av nationell kapacitetsmarknad är nästa steg införandet av en gemensam nordisk kapacitetsmarknad.

Arbetet med den nordiska marknaden samordnas med de övriga nordiska systemoperatörerna (Transmission System Operators, TSO) inom ramen för ny nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM). Statnett och Energinet planerar att starta sina nationella marknader före sommaren medan Fingrid inväntar starten av den gemensamma nordiska marknaden.

Daglig upphandling av mFRR-kapacitet påbörjas i september 2023

Kapacitetsmarknadens syfte är att säkra tillräcklig tillgänglighet och likviditet av reglerbud i leveransskedet. Detta genom att aktören tillhandahåller kapacitet till reglerkraftmarknaden mot kapacitetsersättning. Aktörer som deltar på kapacitetsmarknaden måste alltså ha motsvarande förkvalificerade resurser som kan delta på reglerkraftmarknaden. Avropad kapacitet stäms av mot motsvarande tillhandahållna budvolymer på reglerkraftmarknaden.

Från och med september 2023 kommer Svenska kraftnät påbörja upphandlingen av mFRR-kapacitet på nationell marknad. Upphandlingen sker dagligen varje morgon på en auktion, innan spot-marknaden, avseende nästa leverans under kommande dygn.

Efterfrågade volymer på mFRR-kapacitetsmarknaden kommer att öka successivt. Hur stor andel av det totala mFRR-behovet som säkras via kapacitetsmarknaden beror till viss del på tillgången till frivilliga energibud per elområde.

Upphandlingsvolymer per elområde kommer att publiceras kvartalsvis i förväg

Implementering och tester för leverantörer av mFRR

Upphandling av mFRR-kapacitet kommer ske i ett gemensamt nordiskt marknadssystem, samma som redan idag används för den nordiska aFRR-kapacitetsmarknaden.

De leverantörer av mFRR som planerar att delta i kapacitetsmarknaden ska implementera nödvändiga ändringar och testa sina system enligt Svenska kraftnäts testplan. Deltagande och budgivning på mFRR-kapacitetsmarknaden förutsätter dessutom motsvarande leveransförmåga och etablering på reglerkraftmarknaden.

Källa: Svenska kraftnät