Energiforsk storsatsar på forskning om fjärrvärme

Foto: Wikipedia

Forskningsföretaget Energiforsk har ihop med 25 energiföretag initierat det treåriga forskningsprogrammet Futureheat. Totalt satsar branschen nästan 15 miljoner kronor för att bland annat undersöka hur fjärrvärme kan stärka elsystemet och hur biobränsleanvändning i fjärrvärmesektorn kan bli mer hållbar.

– Fjärrvärmesektorn spelar stor roll för att Sverige ska kunna minska de fossila utsläppen och klara elektrifieringen. Det behövs mer forskningsbaserad kunskap för att fastighetsägare, myndigheter och politiker ska få bra beslutsunderlag om fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla, säger Jonas Cognell, ordförande i Futureheats styrgrupp.

En tredje etapp av forskningsprogrammet Futureheat har inletts, där fjärrvärmebranschen i Sverige gemensamt investerar i forskning för en omställning av energisystemet. Programmet leds av forskningsföretaget Energiforsk.

Ett av projekten i Futureheat handlar om hur värdekedjan för biobränslen kan bli mer hållbar. Ett annat är att fördjupa kunskapen om hur man kan lagra värme i bergrum som tidigare lagrat eldningsolja. Ett tredje projekt ska undersöka hur fjärrvärmesektorn kan bidra till ett mer leveranssäkert elsystem, bland annat genom att kraftvärme bidrar med planerbar eleffekt.

– Kraftvärmeverk producerar både el och värme till fjärrvärmesystemet. Det ger planerbar el som minskar risken för effektbrist och stabiliserar elsystemet. Futureheat kommer bland annat titta på hur Sverige kan få ut ännu mer planerbar el från fjärrvärmebranschen, säger Julia Kuylenstierna, ansvarig för Futureheat på Energiforsk.

Totalt satsar fjärrvärmebranschen nästan 15 miljoner kronor i Futureheat. I några projekt ökar projektbudgeten ytterligare genom finansiering från bland andra Energimyndigheten. Forskningen pågår till och med 2024.

– Världen står inför en enorm utmaning att mildra klimatkrisen. Resultaten från Futureheat kan hjälpa politiker och fastighetsägare att fatta strategiska beslut kring allt från stadsplanering till hur man ska klara sin koldioxidbudget. Dessutom får vi i fjärrvärmebranschen handfasta verktyg för hur vi kan utveckla vår verksamhet, säger Jonas Cognell, ordförande i Futureheats styrgrupp.

Fakta fjärrvärme och kraftvärme

Kraftvärme innebär att el och fjärrvärme produceras samtidigt i ett värmeverk. I kraftvärmeverket eldas bränslen som dels värmer vattnet som skickas ut i fjärrvärmenätet, dels driver en turbin som producerar el. Precis som vattenkraft och kärnkraft är kraftvärme ett planerbart kraftslag. Över 90 procent av bränslena i den svenska kraftvärmen är förnybara eller återvunna. Under 2021 stod kraftvärmen för drygt 9 procent av Sveriges totala elproduktion. Fjärrvärmen står för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige.

Fakta om Futureheat

Futureheat etapp 3 är ett treårigt forskningsprogram för att fjärrvärmeföretag ska kunna bidra till en omställning av energisystemet. Budgeten är på nästan 15 miljoner kronor och det finansieras fullt ut av 25 fjärrvärmeföretag över hela landet. Programmet drivs av forskningsföretaget Energiforsk, som initierar, samordnar och bedriver forskning och analys på energiområdet. 

Futureheats finansiärer

 • Aneby Miljö & vatten
 • Arvika fjärrvärme
 • Borås Energi och Miljö
 • C4 Energi
 • E.ON Energiinfrastruktur
 • Finspångs Tekniska Verk
 • Gävle Energi
 • Göteborg Energi
 • Halmstads Energi och Miljö
 • Härnösand energi & Miljö
 • Jämtkraft
 • Karlstads Energi
 • Mälarenergi
 • Njudung Energi Sävsjö
 • Norrenergi
 • Nässjö Affärsverk
 • Skellefteå Kraft
 • Stockholm Exergi
 • Söderenergi
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Tekniska verken i Linköping
 • Telge Nät
 • Vaggeryds Energi
 • Vattenfall
 • Öresundskraft

Källa: Energimyndigheten, Energiföretagen.