11 forskningsprojekt i storsatsning om vattenkraft

Foto: Niklas Jonasson/Unsplash

Nu är det klart att 11 forskningsprojekt kommer att dela på 33 miljoner kronor för att öka kunskapen inom tre områden - vattenkraft, dagvatten och matsvinn.

– Spännvidden i våra forskningssatsningar ger en inblick i de många miljöutmaningar vi har att ta oss an. Vi ser nu fram emot en givande samverkan mellan de finansierade forskarna och vår miljöförvaltning så att miljöarbetet stärks inom strategiskt viktiga kunskapsområden. Senare under våren kommer finansieringsbeslut att fattas för en större programutlysning om klimatfrågor, säger Mats Andersson, chef på Forskningsenheten på Naturvårdsverket.

Vattenkraftens miljöpåverkan

Sex projekt och synteser om vattenkraftens miljöpåverkan på samhälle, landskap, ekosystem och arter ska bidra till en hållbar vattenresursförvaltning som gynnar den biologiska mångfalden i rinnande vatten.

Forskningen samfinansieras av Naturvårdsverket genom miljöforskningsanslaget och av Havs och vattenmyndigheten. Tillsammans delar tre projekt och tre synteser på ca 21 miljoner kronor under åren 2023–2026. Satsningen omfattar frågor kring vattenkraft, samverkan, ekonomi, juridik och fiskevård.

Synteser om dagvatten 

Naturvårdsverket har beviljat 3 miljoner kronor till två syntesprojekt som analyserar befintligt kunskapsläge och kunskapsbehov inom forskningsområdet dagvatten.

Det övergripande syftet med synteserna är att bidra till policyutveckling inom hållbar dagvattenhantering.

De tre prioriterade områdena är:

  • Effekter på recipienter
  • Planering och implementering
  • Incitament och samhällsanalys

Minskat matsvinn

Tre forskningsprojekt delar på 9 miljoner kronor för att öka kunskapen om åtgärder mot matsvinn i dagligvaruhandeln och i hushållen.

Naturvårdsverket vill öka kunskapen om på vilket sätt matsvinnet uppstår och hur det kan minskas. Syftet är att fördjupa kunskapen om i vilka led i livsmedelskedjan som effektiva åtgärder ska sättas in samt analysera hur utvärdering av fallstudier om åtgärder för att förebygga matsvinn kan utvecklas och effektiviseras. 

Källa: Naturvårdsverket