Svenska kraftnät ökar upphandling av FCR-D ned

Foto: Marek Piwnicki/Unsplash

Den 1 januari 2022 började Svenska kraftnät upphandla den nya stödtjänsten FCR-D ned. FCR-D ned används för att stabilisera frekvensen vid driftstörningar. Det första kvartalet 2023 kommer 210 MW FCR-D ned upphandlas för dygnets alla timmar.

FCR-D ned är en frekvenshållningsreserv för störd drift, (FCR-D, downwards Frequency Containment Reserve Disturbance) där ”ned” står för nedreglering. FCR-D ned används för att hantera överfrekvenser i kraftsystemet och aktiveras vid driftstörning i frekvensintervallet 50,1 - 50,5 Hz.

Upphandlingsvolym för första kvartalet 2023

Under första kvartalet 2023 kommer en fast volym på 210 MW upphandlas för samtliga timmar, vilket är en ökning med 45 MW. Ökningen i upphandlad volym baseras på hur stor förkvalificerad kapacitet som tillkommit sedan förra ökningen samt analys av tillgängliga bud.

Upphandlingsvolymen uppdateras kvartalsvis och volym för andra kvartalet 2023 kommer att publiceras under mars 2023. Svenska kraftnäts mål är att upphandla det fulla volymkravet om cirka 530 MW till årsskiftet 2024/2025. Ökningen av upphandlad volym FCR-D ned kommer fortsätta ske successivt i takt med att den förkvalificerade volymen ökar.

Svenska kraftnät vill uppmana samtliga leverantörer av FCR-D ned med förkvalificerad volym att delta på marknaden, då utbudet vissa timmar är mycket begränsat. Om inte utbudet ökar kan inte heller upphandlad volym utökas.

Foto: Svenska kraftnät