Energimarknadsinspektionen följer upp nio åtgärder för en förbättrad elmarknad

Foto: Pixabay

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat rapporten Uppföljning av genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion till regeringen. Rapporten följer upp Ei:s nio föreslagna åtgärder med syfte att utreda hur arbetet med genomförandet går och om det finns några hinder.

I december 2020 mottog regeringen Ei:s rapport Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion (Ei R2020:09). I rapporten föreslog Ei en genomförandeplan bestående av ett antal åtgärder i syfte att förbättra elmarknadens funktion enligt reglerna i elmarknadsförordningen (EU 2019/943).

Förslaget till genomförandeplanen lyfter fram behovet av att säkerställa att balansmarknaden fortsätter att utvecklas, behovet av ändamålsenliga styrmedel och behovet av ett fortsatt arbete med efterfrågeflexibilitet.

I juni 2022 fick Ei i uppdrag av regeringen att följa upp nio av de åtgärder som föreslogs i rapporten. Ei kommer årligen, till och med 2025 att följa upp att åtgärderna genomförs. I de kommande rapporteringarna dessutom att redogöra för eventuella nya hinder eller risker för marknadsmisslyckanden och vid behov föreslå nya åtgärder.

Aktuella åtgärder trots förändrad elmarknad

I årets uppföljning framgår vilka åtgärder som genomförts, hur arbetet går med resterande åtgärder och om det finns några hinder för att de ska kunna genomföras. I de kommande årliga rapporteringarna ska Ei dessutom redogöra för eventuella nya hinder eller risker för marknadsmisslyckanden och vid behov föreslå nya åtgärder.

Läget på elmarknaden har i flera delar ändrats sedan Ei rekommenderade åtgärderna i Genomförandeplanen. Åtgärderna är fortfarande aktuella och Ei vill därför framhäva vikten av att så snart som möjligt genomföra de åtgärder som ännu inte genomförts för att få en mer välfungerande elmarknad.

En sammanfattad lägesbild av de nio problem- och förbättringsområden finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen