Ei - Granskningen av spänningskvaliteten i elnäten klar

Foto: Pixabay

Under 2022 har Energimarknadsinspektionen (Ei) granskat hur väl 30 utvalda elnätsföretag lever upp till kravet om god spänningskvalitet i sina elnät. Resultatet finns nu sammanfattat i en promemoria och visar bland annat att nätföretagen i de flesta fall lever upp till gällande krav.

Av de elnätsföretag som omfattades av tillsynen redovisar 28 att de mottagit klagomål från sina kunder om bristande spänningskvalitet. Flertalet av bristerna håller sig inom normen och uppfyller därmed de spänningskvalitetskrav som finns i Ei:s föreskrifter. Tillsynen visade att spänningskvaliteten i de granskade elnäten i mångt och mycket lever upp till de krav som finns.

Olika anledningar till brister

I de fall där Ei konstaterade bristande spänningskvalitet berodde cirka 76 procent av fallen på problem i elnätsföretagens egna nät. I omkring 3 procent av fallen kunde ingen källa till felet identifieras. I resterande fall fanns ett problem i kundens anläggning, överliggande nät eller hos tredje part, till exempel en närliggande industri eller annan anläggning.

De flesta elnätsföretag som granskats uppgav att de vidtar flera olika åtgärder för att säkerställa att överföringen av el uppfyller kraven på god spänningskvalitet enligt Ei:s föreskrifter. Elnätsföretagen mäter spänningskvaliteten vid anmälan från kunder eller vid andra indikationer. Cirka 83 procent av de granskade elnätsföretagen mäter spänningskvalitet kontinuerligt i nätet eller delar av nätet i transformatorstationer på olika spänningsnivåer. Elnätsföretagen dimensionerar även nätet och gör olika typer av beräkningar för att säkerställa kraven på spänningskvalitet.

Tillsynen fortsätter för att säkra spänningskvaliteten

I tillsynen valdes 30 elnätsföretag ut. Med en jämn spridning över hela landet representerar urvalet både små och stora företag, landsbygdsnät och stadsnät. Tillsammans levererar dessa företag el till cirka hälften av Sveriges elnätskunder.

–Vi ser att elsystemet förändras och utvecklas hela tiden. När nya tekniker och trender, som till exempel småskalig elproduktion, digitalisering och flexibilitetstjänster har tillkommit, är det ännu viktigare att elnätsföretagen bibehåller den goda spänningskvaliteten i elnätet, säger Albin Emanuelsson, analytiker på Ei.

Det fullständiga resultatet av tillsynen finns att läsa HÄR!

Källa: Energimarknadsinspektionen