Energimyndigheten deltar i den svenska delegationen vid FN:s årliga klimatmöte

Foto: Kazued/Unsplash

Den 7-18 november 2022 är det dags för FN:s årliga klimatmöte i Sharm el-Sheikh i Egypten. Energimyndigheten deltar i den svenska delegationen.

Under två veckor i november samlas världens länder för att förhandla om hur det globala klimatarbetet under Parisavtalet ska implementeras. På plats finns även forskare, företag och organisationer för att diskutera och lyfta fram lösningar som kan bidra till klimatomställningen. Energimyndigheten kommer bland annat finnas på plats i den svenska paviljongen tillsammans med andra svenska myndigheter, företag, akademi och politik. Vi samlas för att gemensamt driva på utvecklingen av innovativa lösningar och internationellt samarbete för att bidra till att uppnå målen i Parisavtalet. 

Viktig arena för samverkan

Om vi ska nå de energi- och klimatpolitiska målen är ett lyckat internationellt samarbete en förutsättning. Två medarbetare från Energimyndigheten representerar Sverige i klimatförhandlingarna som en del av den svenska delegationen tillsammans med kollegor från Miljödepartementet, Utrikesdepartementet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen med flera. Men vi finns även på plats för att ingå nya samarbeten, bland annat inom ramen för Parisavtalets artikel 6 som reglerar handel med utsläpp mellan länder. COP 27 är dessutom ett viktigt forum för att stärka befintlig samverkan, synliggöra det som görs i Sverige inom energi och klimat och ta del av andra länders kunskap och erfarenhet.

Vad är COP 27?

COP 27 är FN:s officiella klimatmöte för år 2022. Vid mötet förhandlar parterna till Parisavtalet om hur avtalet ska implementeras. Vid COP 27 förväntas fokus ligga på anpassning till klimatförändringarna och hur man ska säkra en minskad sårbarhet mot ett förändrat klimat. Länderna ska också förhandla om utformningen av det arbetsprogram för höjd ambition som etablerades vid COP 26 i Glasgow 2021. Arbetsprogrammet ska bidra till att länder höjer sina nationella utsläppsmål för att tillsammans nå Parisavtalets långsiktiga mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Källa: Energimyndigheten