I Malmö ska solceller bli standard på nybyggda eller renoverade tak

Foto: Malmö stad

I Malmö stads budget 2022 har det avsatts tio miljoner kronor extra till satsningar på klimatet för att nå de högt ställda miljömålen. Som en del i det arbetet ska solceller på nybyggda eller renoverade tak bli standard. I dag fattade kommunstyrelsen beslut om hur pengarna ska fördelas.

Klimatsatsningarna innebär mer pengar till arbetet med kustskydd och resiliens. Som kuststad är Malmö särskilt utsatt vid höga vattennivåer och skyfall, vilket riskerar att öka i framtiden. Arbetet med kustskydd och ökad motståndskraft måste därför stärkas och ska delvis ske genom kunskapsutbyte med andra städer.

Tre miljoner kronor går till elförsörjningsprojekt för att säkerställa att Malmöbor och stadens företag får ett leveranssäkert elsystem med hög tillförlitlighet och minskad klimatpåverkan.

För att växla upp arbetet med att minska Malmös klimatpåverkan har kommunen tagit beslut om att arbeta med lokala klimatkontrakt som ska mobilisera offentliga verksamheter, näringslivet, akademin, civilsamhället och Malmöbor att öka takten i klimatomställningen. Alla ska utifrån egna unika bidrag kunna teckna klimatkontrakt och bli en del av klimatomställningen. Satsningen tilldelas 1,5 miljoner kronor.

Arbetet med inventering ges nästan en miljon kronor. Det är kommunens användning av kemikalier som ska inventeras, liksom stadens djurarter på land och i vattendrag.

Omställning av industrin och mobilitet är viktiga för att klara klimatutmaningarna. Miljönämnden och tekniska nämnden får vardera en miljon kronor för att göra nulägesanalyser för omställning av cirkulär industri och samhälle samt mobilitet.

För att möta behovet av egenproducerad förnyelsebar energi ska solceller på tak bli standard vid nybyggen och renoveringar av Malmö stads fastigheter. Det monteras till stor del i dag, men bara där det är ekonomiskt lönsamt. Framöver ska solceller investeras på alla fastigheter för att nå målet om att Malmö ska försörjas till 100 procent av förnybar och återvunnen energi. Överskottselen som produceras av fastigheter med låg energiförbrukning kan säljas och där negativa driftskostnader uppstår kan berörd nämnd ansöka om kompensation.

– Nu växlar vi upp arbetet med klimatomställningen ännu ett snäpp för att nå målen och investera i en miljövänligare framtid. Investeringar i solceller är en viktig del för att skapa en hållbar och långsiktig energiförsörjning i Malmö, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Äntligen! Solceller på Malmös tak är en av de viktiga frågorna som jag drivit på för i min roll. Det blir extra viktigt när vi nu har stigande elpriser och elförsörjningsutmaningar. Jag välkomnar att vi får detta på plats, säger Simon Chrisander (L) kommunalråd med ansvar för stadsutveckling och miljö.

– Behovet av att ställa om energisystemet är tydligare än någonsin efter Putins invasion av Ukraina och sommarens extremvärme i Europa. Miljöpartiet har länge drivit på för att Malmö helt ska försörjas av förnybar energi, med fokus på lokal produktion. Därför är det väldigt viktigt för oss att förslaget om solceller på alla kommunala fastigheter gått igenom. Det är ett viktigt bidrag till klimatomställningen av Malmö, säger Stefana Hoti (MP), partiföreträdare.