Vattenfall Eldistributions Regionnätsförstärkningar i Göteborg blir nytt projekt i Ei:s uppdrag

Foto: Vattenfall

Ytterligare ett projekt från Vattenfall Eldistribution har valts ut av Energimarknadsinspektionen (Ei) att ingå i det regeringsuppdrag som ska korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Det anslutningsprojekt som valts ut ska möjliggöra en grön industriomställning i Göteborgsområdet.

Stora elintensiva industrisatsningar och elektrifieringen av samhället gör att behovet av el ökar i Göteborg. För att kunna möta de ökade effektbehoven i området planerar Vattenfall Eldistribution att genomföra kapacitetshöjande åtgärder i regionnätet. Arbetet kommer att ske i flera etapper. Den etapp som valts ut inom ramen för regeringsuppdraget ska möjliggöra det ökade effektuttag som är en förutsättning för en grön industriomställning i området.

– Vi mycket glada över att vårt projekt valts ut till detta initiativ. Som elnätsägare är vi möjliggörare för elektrifieringen som blir allt mer angelägen. Ledtiderna för elnätsutbyggnad behöver förkortas och denna typ av samverkan mellan inblandade aktörer är av stor vikt för en effektiv process, säger Jane Tollqvist, chef för avdelningen Tillstånd och rättigheter på Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistribution har sedan tidigare med projekt Hedenlunda-Oxelösund (Anslutning av SSAB:s ljusbågsugn) i uppdraget för att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad.

– Till skillnad från projekt Hedenlunda-Oxelösund, som befinner sig i en senare del av tillståndsprocessen, är projekt Regionnätsanslutningar Göteborg i uppstartsfas. Det ger oss möjlighet att utforska möjligheterna till samverkan och ledtidsförkortande åtgärder även i det tidiga skedet av tillståndsprocessen. Vi ser fram emot att inom kort starta igång arbetet tillsammans med berörda myndigheter, säger Jane Tollqvist.