Europaparlamentet driver på åtgärder för snabbare energioberoende

Foto; Piqsels

Parlamentet har antagit sin ståndpunkt om tre viktiga EU-lagförslag i kampen mot klimatförändringarna. Utsläppen av växthusgaser ska minska med minst 55 procent före 2030.

  • Reformerad utsläppshandel: gratis utsläppsrätter för industrin fasas ut snabbare och medborgarna omfattas inte av utsläppshandelssystem II förrän senare

  • Bredare räckvidd och snabbare genomförande i nytt instrument för koldioxidläckage

  • En social klimatfond ska bekämpa energi- och rörlighetsfattigdom

Efter en plenardebatt den sjunde juni antog Europaparlamentet på onsdagen sin ståndpunkt om tre viktiga EU-lagar som ingår i 55 %-paketet för 2030. Det här är EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer och för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser (klimatneutralitet) senast 2050, i linje med den europeiska klimatlagen. Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med EU:s regeringar om den slutliga utformningen av lagarna.

Paketet som antogs i dag är ett viktigt steg för EU mot målet att bli kvitt dyra och förorenande fossila bränslen från Ryssland i god tid före 2030.

Reformen av utsläppshandelssystemet

Parlamentet vill få industrin att minska sina utsläpp ännu mer och investera i koldioxidsnål teknik. I reformen av utsläppshandelssystemet bör följande ingå:

  • Det nya utsläppshandelssystemet II för byggnader och vägtransporter – medborgare undantagna fram till 2029.
  • Målet för minskade växthusgasutsläpp 2030 bör ökas från 61 till 63 procent.
  • Gratis utsläppsrätter ska fasas ut från 2027 och vara helt borta senast 2032.
  • Ett bonus-malus-system ska införas från och med 2025.
  • Intäkterna ska bara kunna användas för klimatåtgärder i EU och medlemsländerna

Källa: Europaparlamentet