Sveriges beroende av import av el ökar successivt

Foto: Pexels

Sveriges beroende av import av el då förbrukningen är som störst ökar successivt de kommande fyra vintrarna. Detta som en konsekvens av att elektrifieringen av industrin tar fart. Dagens årsförbrukning på 140 TWh förväntas öka till 157 TWh år 2026.

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, en prognos över importbehovet under timmen då elförbrukningen är som störst – topplasttimmen.

– Prognosen för effektbalansen den kommande vinters topplasttimme visar ett importbehov på 1400 MW vid en normalvinter och 2 700 MW vid en tioårsvinter, men därefter bedömer vi att effektbalansen försämras kontinuerligt under de efterföljande tre vintrarna, säger Lowina Lundström, divisionschef System, Svenska kraftnät.

Under samma period fortsätter vindkraften att växa i Sverige och i angränsande länder, men det påverkar bara effektbalansen marginellt, eftersom tillgängligheten under topplasttimmen är relativt låg och varierar mycket. I vintras producerade vindkraften 22 procent av installerad effekt under topplasttimmen. Vintern dess för innan – 2020/2021 - var samma siffra 66 procent.

Effektreserven

För att säkerställa effektbalans under timmar när den svenska elförbrukningen är mycket hög ansvarar Svenska kraftnät för att handla upp en effektreserv. Lagen om effektreserv gäller till den 16 mars 2025 och består av kondenskraft från Karlshamnsverket i Blekinge. Produktionskapaciteten är 562 MW. Den aktiverades i december 2021 för första gången sedan 2012, denna gång för att stödja Polen, som då hade otillräckligt med reserver. Det berodde alltså inte på effektbrist i Sverige.

– På sikt skulle effekttoppen under topplasttimmen kunna minska genom ökad användning av användarflexibilitet – alltså elanvändarnas möjligheter att styra sin elförbrukning. Vi bedömer att utbyggnaden av användarflexibilitet liksom planerbar elproduktion fortsätter att vara låg, säger Lowina Lundström.

Topplasttimmen under gångna vintern inträffade den 7 december 2021 kl. 17–18. Den timmen var den svenska elförbrukningen cirka 25 600 MWh/h (25 500 MWh/h vintern 2020/2021). Nettoimporten (skillnaden mellan import och export) var 1 600 MWh/h.

Historiskt stora investeringar

– Svenska kraftnät har utifrån sitt uppdrag under de senaste åren beslutat om historiskt stora investeringar i nya och upprustande ledningar samt stationer och utlandsförbindelser. Men ansvaret att det finns tillräcklig med elproduktion ligger på marknaden, säger Lowina Lundström.

I rapporten görs en bedömning om driftsäkerheten under sommaren, då elproducenternas revisionsperioder samt underhåll i elnäten kan innebära utmaningar för kraftsystemet. Bedömningen är att driftsäkerheten kan bibehållas utan att några förebyggande åtgärder behöver vidtas, vilket har skett tidigare somrar.

Kraftbalansrapporten 2022 finns att läsa på svk.se under Rapport och remissvar.

Källa: Svenska kraftnät