Nätutvecklingsprojekt som ska ingå i uppdraget att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad

Foto: PixaBay

I höstas fick Energimarknadsinspektionen (Ei), Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt i tillståndshanteringen för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Nu har de nätutvecklingsprojekt som ska hanteras inom ramen för regeringsuppdraget valts ut.

Urvalet har gjorts utifrån de projekt som elnätsföretagen nominerat till Ei. I valet av projekt har kriterierna som finns i regeringens uppdragsbeskrivning varit vägledande. Några av kriterierna är att projekten ska befinna sig i olika stadier i nätutvecklingsprocessen, ha potential att bidra till en bred samhällsnytta och till samhällets elektrifiering bland annat av industrisektorn.

— Nu har vi valt ut fem projekt där vi i nära samarbete med andra myndigheter i uppdraget, men också med elnätsföretagen, ska försöka korta ledtiderna. Dock, minst lika viktigt, är att komma fram till en process och ett effektivt arbetssätt som fungerar framåt för den kommande elnätsutbyggnaden i Sverige, säger projektledare Albin Carlén.

Utvalda projekt

De projekt som valts ut inom ramen för uppdraget är följande:

  • Svenska kraftnäts ledning Vitåfors – Porjusberget, Norrbotten. Ledningen syftar till att öka uttaget från transmissionsnätet för att kunna förse Hybrits demonstrationsanläggning i Vitåfors, Gällivare, med el. 
  • Vattenfall Eldistributions anslutning av ljusbågsugn Oxelösund, Södermanland. Ledningarna ska möta det ökade elbehov som SSAB:s omställning till fossilfri stålproduktion i anläggningen i Oxelösund innebär. 
  • Vattenfall Eldistributions regionnätsförstärkning Luleå, Norrbotten. Ledningen ska möta efterfrågat effektbehov i Luleå tätort gällande både industri och bostäder. 
  • E.ON:s ledning Bredhälla – Horshaga fly, Kronoberg. Ledningen ska ansluta tre vindkraftsparker som ingår i Uppvidingeklustret, södra Sveriges största landbaserade vindkraftssatsning. 
  • Ellevios ledning Timmersdala – Mariestad, Västra Götaland. Den nya dubbelledningen ska möjliggöra ny industriell etablering, och anslutning av sol- och vindkraft i närområdet. 

Källa: Energimarknadsinspektion