Industriavlopp omvandlas till biogas i norska Skogn

Foto: Skogn LBG

Industriavlopp visar stor energipotential, minskar utsläpp och recirkulerar näringsämnen.

2015 inledde Scandinavian Biogas, med stöd från EU, demonstrationsprojektet “EffiSludge for LIFE”. Uppdraget var att visa de miljövinster som finns med att integrera hantering av avloppsvatten från industri, och då i synnerhet pappersindustrin, med en biogasanläggning som rötar näringsrikt avfall. Integrationen möjliggör en minskad elförbrukning, cirkulation av näringsämnen (kväve och fosfor) samt produktion av biogas.

Projektet genomfördes på Scandinavian Biogas anläggning i Skogn utanför Trondheim nära en av Europas största pappersfabriker. Nu har resultatet presenterats och det visar sig att substantiella mängder biogas kan produceras från avloppsvattnet. Vidare kan all kväve och upp till 80% av fosforn, som normalt tillsätts som processkemikalier i vattenreningen, ersättas med näring som utvinns ur biogasproduktionens biogödsel. Dessutom minskar luftningsbehovet i vattenreningen upp till 50% vilket reducerar elförbrukningen i motsvarande mängd.

Den beräknade vinsten i minskade CO2-utsläpp som uppstår genom att integrera Skogns pappersfabrik med Scandinavian Biogas Fuels biogasanläggning ligger någonstans mellan 3500 – 9000 ton per år eller lika med utsläppen från 5 000 bensin/el-hybrid-bilar som kör 1000 mil/år. Om konceptet EffiSludge implementeras på huvuddelen av Europas pappersbruk (ca 900 st) kan den årliga besparingen i CO2-utsläpp bli upp till 1 miljon ton CO2eq.

bild
Foto: Skogn LBG

Nyligen visade ”the European Biogas Association” (EBA) i en studie att europeiska industriavloppvatten har en biogaspotential på 142 TWh per år. Pappers- och massaindustrin ensamt står för 34 procent av potentialen (45 TWh). För att ge perspektiv kan vi nämna att den totala årliga energianvändningen i Sverige är omkring 400 TWh. Då är alla energiåtgång i samhället i(el, bensin, diesel, kärnkraft, biogas) inräknade. Enbart transportsektorn i Sverige konsumerar årligen omkring 130 TWh.

Idag framställs totalt omkring 2,2 TWh biogas i Sverige, framför allt från avloppsvatten och avfall. I allt större utsträckning används biogasen som fossilfritt fordonsbränsle i stället för bensin och diesel. Men även industrin, med den fossilfria framställningen av stål som exempel, kommer att behöva biogas framöver.

”Det är mycket glädjande att EBA visar på den stora biogaspotentialen i industriavlopp och inte minst inom pappersindustrins då denna är så viktig i de nordiska länderna. Men det är lika viktigt att ta tillvara på den synergi och CO2-reduktion som kan uppnås genom att integrera en industris avloppsvattenrening med en biogasanläggning som rötar avfall och restprodukter på det sätt som vi visar i Skogn.”, säger Francesco Ometto, FoU-manager Scandinavian Biogas och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet.

bild
Francesco Ometto, FoU-manager Scandinavian Biogas och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet.

EffiSludge for LIFE-projektet har delvis finansierats av EU:s LIFE Program med fokus på förändringar som motverkar klimatpåverkan. Demonstrationsprojektet har genomförts av Scandinavian Biogas Fuels tillsammans med norska dotterbolaget Biokraft samt Norske Skog Skogn, som är ett av de största pappersbruken i Europa.