Ökad effektöverföring över Snitt 2 till år 2027/2028

Foto: Piqsels

I en studie Svenska kraftnät genomförde 2018 togs en åtgärdsplan fram för att kunna öka snitt 2 från nuvarande 7 300 MW till 8 100 MW. Dessa åtgärder är en del av investeringspaket NordSyds tidiga åtgärder. De tidiga åtgärderna är nödvändiga för att kunna öka den termiska belastningen genom snittet samt stabilitetsåtgärder för att kunna öka snittet dynamiskt. Åtgärderna antogs i den ursprungliga studien vara klara senast 2024.

Därefter har Svenska kraftnät fortsatt utreda denna åtgärdsplan och de fortsatta studierna visade stora utmaningar i form av höga spänningar då högre överföring medför ökade spänningar. Konsekvensen blir att för att kunna öka överföringen måste seriekompenseringsanläggningarna delas upp från 1 stycken till 2-3 stycken per ledning. Svenska kraftnät har även sett att seriekompenseringsanläggningar behöver anpassas utifrån elkvalitet.

- Vi sett att för att kunna öka snittkapaciteten i snitt 2 upp till den tidigare kommunicerade kapaciteten 8 100 MW är det nödvändigt att förnyelser av flera stationer behöver genomföras. Totalt innebär detta att det totalt ska byggas 11 stycken anläggningar på snitt 2-ledningarna inom en relativt kort tidsperiod. Tidplanen håller på att ses över samt en prioritering kring dessa anläggningar. I dagsläget ser vi därför att till hänsyn till detta kommer ökningen i snitt 2 skjutas till ca 2027-2028, säger Tobias Edfast, chef för Nätutveckling på Svenska kraftnät.

På sikt en ökning av kapaciteten upp till mer än 10 000 MW

Genom flera kraftfulla investeringar de närmaste dryga 20 åren kommer Svenska kraftnät att förnya och förstärka Snitt 2, gränsen mellan Sveriges elområde 2 och 3 för att öka kapaciteten från dagens 7 300 MW upp till mer än 10 000 MW. Resultatet kommer att bli ett mer flexibelt och robust transmissionsnät som är förberett för förändringar i det svenska elsystemet och samtidigt kan möta behoven av ökad överföring från norr till söder. Åtgärderna är mycket omfattande och de mest långsiktiga åtgärderna beräknas ta flera decennier att genomföra, men de tidiga åtgärderna som planeras öka kapaciteten med 800 MW till 8 100 MW planeras vara på plats år 2027/2028.

Källa: Svenska Kraftnät