SENS i samarbete med energibolag i Estland

Bild: Piqsels

SENS har tillsammans med energibolaget Eesti Energia, som är helägt av Estniska staten, ingått ett samarbete för utveckling av pumpkraft i Estland.

Överenskommelsen gäller en förstudie för en 50MW anläggning som parterna skall bygga tillsammans, som sedan skall skalas upp till en storskalig anläggning. Eesti Energia ser detta som en möjlighet för Baltikum att stärka sina band med Europa och minska sitt beroende av importerad fossilintensiv el.

SENS och det estniska statligt ägda kraftbolaget Eesti Energia AS (”Eesti”) har ingått samarbete om att undersöka möjligheterna att använda en eller flera gruvor i Estland för att anlägga en underjordisk pumpkraftsanläggning. Förstudien som nu ska genomföras gäller en mindre anläggning, för att bekräfta möjligheterna. Om den 50MWanläggningen visar goda resultat, kan parterna fortsätta samarbetet genom att bygga ut anläggningen till en storskalig sådan i samma gruva för att kunna balansera produktionen från en ökande andel väderberoende elproduktion.

Den storskaliga anläggningen beräknas i dagsläget kunna ge en produktionskapacitet uppemot 100 MW och en investering om ca 130 MEUR.I projektet tar SENS ansvar för den tekniska lösningen och utvecklingen, affärsmodelleringen samt upplägg för projektfinansiering. Eesti ansvarar för geologisk expertis om gruvans beskaffenheter, tillståndsansökningar och lokal projektledning. Eestis viktigaste drivkraft att vilja installera pumpkraft i deras underjordiska gruva är behovet av energilagring för att möjliggöra installationen av mer förnybar elproduktion i systemet för att uppnå bolagets klimatmål. Man vill också minska beroendet av importerad koldioxidintensiv kraft till Estland.