Bygget av Snösätra station i Högdalen fortsätter

Gjutningen av bottenplattan i det nya stationshuset. Bild: Svenska kraftnät

Bygget av Svenska kraftnäts nya transmissionsnätsstation i Högdalen i södra Stockholm fortsätter enligt plan, stationen spelar en viktig roll i att förstärka elnätet i Stockholmsregionen.

Snösätra station i Högdalen är en av flera förstärkningar av Stockholms transmissionsnät för att trygga Stockholmsregionens elförsörjning i takt med att regionen växer.

Under våren 2021 fortlöper arbetet med att färdigställa den nya stationsbyggnaden. Under inledningen av 2021 har fokus varit att gjuta färdigt byggnadens bottenplatta, när grunden är lagd kommer stationshusets väggar att resas med start i april-maj. Det medför att stora transporter av byggmaterial kommer att förekomma i området. Stationshuset beräknas vara färdigbyggt mot senhösten 2021.