Finlands nationella färdplan för fossilfria transporter på remiss

Alstom Coradia iLint-bränslecellståg startar trafiken i sommar i Tyskland. Kanske något även för Sverige och Finland? Passagerarupplevelsen skiljer sig lite från en traditionell tågresa. Foto: Alstom

Syftet med den finländska färdplanen för fossilfria transporter på järnvägar och vägar är att halvera utsläppen från trafiken och transporterna före 2030.

Åtgärderna i färdplanen är indelade i tre steg och handlar främst om vägtrafiken, som orsakar merparten av utsläppen från trafiken. Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om färdplanen, det vill säga statsrådets principbeslut om minskning av utsläppen av de inhemska transporterna. Utlåtandena ska lämnas in senast den 19 februari 2021.

Regeringens mål jämfört med utsläppsnivån 2005 är att åtminstone halvera växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken och transporterna fram till 2030. Finland ska uppnå nollutsläpp från transporter före 2045. År 2005 var koldioxidutsläppen från vägtrafiken 12,5 miljoner ton, vilket innebär att utsläppen ska vara ca 6,25 miljoner ton 2030.

Enligt en preliminär bedömning har vägtrafikens växthusgasutsläpp minskat med 1,5 miljoner ton. De kommer att minska med ytterligare 3,1 miljoner ton fram till 2030 tack vare de redan nu fastställda åtgärderna. Inom vägtrafiken eftersträvas ytterligare en minskning på cirka 1,65 miljoner ton koldioxid för att utsläppen ska halveras jämfört med nivån 2005.

– Transporterna spelar en stor roll för utsläppsmålen. Vi börjar med att stödja och uppmuntra företag och människor att använda hållbarare transportmedel. På hösten bedömer regeringen om det behövs ytterligare åtgärder för att halvera utsläppen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Trafiken orsakar en femtedel av Finlands utsläpp. Vägtrafiken står för cirka 94 procent av utsläppen från den inhemska trafiken och transporterna. Färdplanen har utarbetats på basis av rekommendationer av arbetsgruppen för fossilfria transporter och konsekvensbedömningar av Teknologiska forskningscentralen VTT, Aalto-universitetet och Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Första steget: stöd och incitament

I utkastet har färdplanen tre steg. Till en början vidtas 19 åtgärder för att främja en rättvis övergång till fossilfria transporter. Det finns redan tillräckligt med information om effekterna av dessa åtgärder.

I den första fasen främjas ersättandet av fossila bränslen, omställningen av fordonsparken och transportsystemets energieffektivitet genom olika stöd och incitament. Besluten om stöd och incitament fattas i början av 2021. Åtgärderna minskar koldioxidutsläppen med uppskattningsvis ca 0,6 megaton.