Klimatomställningen behöver växlas upp - fyra myndigheter går samman

Foto: Energimyndigheten

Klimatomställningen behöver växlas upp. För att stötta städernas arbete med att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 har Energimyndigheten, Vinnova, Formas och Tillväxtverket idag skrivit på Klimatkontrakt 2030. Genom att underteckna klimatkontraktet går myndigheterna samman och tar en aktiv roll i samarbetet med nio svenska kommuner och det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

I Klimatkontrakt 2030 åtar sig fyra svenska myndigheter, det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och nio kommuner ömsesidiga insatser för att växla upp takten i klimatomställningen. Målet är att städerna ska nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som följd. Klimatkontrakt 2030 är ett nytt verktyg för att åstadkomma det.

– För att lyckas med omställningen krävs samhandling från alla inblandade parter. Klimatkontrakten är ett nytt och unikt samlat grepp och början på ett spännande arbete som vi ska fortsätta utveckla under 2021, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Myndigheterna spelar nyckelroll

Klimatkontraktet innehåller en beskrivning av vilka åtgärder kommunerna planerar för att höja ambitionen inom hållbar stadsutveckling och klimatomställning. Där finns också beskrivet hur de nationella myndigheterna och Viable Cities kommer bidra i det arbetet.

De fyra myndigheterna åtar sig att vidareutveckla samordningen gällande hållbar stadsutveckling och klimatomställning. Det innefattar allt från lärande kring policyutveckling och kommande regelverk till att utlysningar och pågående finansiering på området ska bli lättare för städerna att ta del av.

– Det blir ett sätt för oss att möta kommunernas behov på ett bättre sätt, samtidigt som vi förbereder Sveriges deltagande i EU:s kommande investeringsprogram Horisont Europa, säger Robert Andrén.

Sverige är föregångare

Idén med klimatkontrakt kommer från EU:s investeringsprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, där ett förslag till målsättning är 100 klimatneutrala städer i Europa till 2030. Genom att vara först ut att upprätta klimatkontrakt blir Sverige föregångare och visar vägen för de övriga europeiska länderna och EU-kommissionen.

De nio svenska städerna som är först ut att teckna klimatkontrakt är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Uppsala, Umeå, Järfälla och Enköping. Förhoppningen är att fler ansluter under 2021.