Solen börjar synas i statistiken

Bild: Pxhere

Energiföretagens statistik för 2019 är klar. Den visar att Sveriges energisystem har låga utsläpp av koldioxid jämfört med andra länder främst tack vare stora mängder förnybar el och kärnkraft, i kombination med fjärrvärme. Nu börjar dessutom solenergin synas i statistiken, om än på blygsamma nivåer.

Energiföretagen Sverige har gjort om sin årsstatistik, Energiåret. För första gången presenteras Energiåret som en serie PowerPoint-bilder med korta talarmanus som förklarande text. Ett antal bilder har dessutom valts ut i interaktivt utförande.

PowerPoint-serien består av 50 bilder indelade i några kapitel:

Elproduktion
Elanvändning
Elmarknad
Elnät
Fjärrvärme
Fjärrkyla
Miljö

Vi har valt ut tre bilder här som exempel, med nyhetsinnehåll.

1. Solkraften syns tydligare i statistiken

bild

Den installerade el-effekten i MW (Megawatt = tusen kilowatt, kW), ett mått på elproduktionsförmågan. Den verkliga elproduktionen beror sedan på hur många timmar om året som kraftkällan kan utnyttjas. Här syns hur solkraften börjat installeras och skjutit fart. Enligt Energimyndighetens statistik var 700 MW solel installerade 2019.

2. Fjärrvärmens minskade påverkan på klimatutsläppen

bild

Här syns den kraftiga nedgången i användningen av fossila bränslen i fjärrvärmen tydligt. Samtidigt har förnybar energi (främst trädbränslen i form av grot, sågspån, bark och träflis) samt återvunnen energi (främst avfall, industriell restvärme och returträflis) ökat. Koldioxidutsläppen har minskat lika kraftigt. Från att på 1980-talet ha legat på cirka 325 gram koldioxid per kWh låg utsläppen år 2019 på knappt 60 g koldioxid per kWh.

3. Olika länders utsläpp av koldioxid i jämförelse

bild

Bilden visar territoriella utsläpp av koldioxid per capita och BNP. Sverige har låga utsläpp av koldioxid jämfört med andra länder tack vare stora mängder förnybar el och kärnkraft i kombination med fjärrvärme i energisystemet. Utsläppen per capita är låga i Sverige trots kallt klimat, hög andel elintensiv industri och liten befolkning. Luxemburg som har en liten befolkning sticker ut med höga utsläpp per capita. En bidragande orsak är låga skatter på drivmedel som lett till ökad tankning av fordon från andra länder. Dessa utsläpp räknas in i Luxemburgs statistik då drivmedlet sålts där.

Källa: Energiföretagen Sverige