Forskning på värmepumps- och kylteknik viktig del i energiomställningen

Bild: Energimyndigheten

Energimyndigheten har stöttat forskning på värmepumps- och kylteknik sedan 1970-talet. Forskningen har lett till flera konkreta och positiva effekter i samhället. Det visar en utvärdering som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Energimyndigheten.

Värmepumpsteknik har sedan 1970-talets oljekris spelat en viktig roll i omställningen av det svenska energisystemet. Värmepumpstekniska lösningar levererar mer värme per capita i Sverige än i något annat land och ungefär hälften av alla svenska småhus har en värmepump installerad. Sverige har även världens största och Europas första värmepumpsinstallation i fjärrvärmesystem i Stockholm.

Energimyndighetens finansiering av forskning på värmepumps- och kylteknik har pågått under många år inom forsknings- och innovationsprogrammen Effsys (Effektivare kyl- och värmepumpssystem). En av programmens viktigaste funktioner är att vara en oberoende och branschsamlande plattform för forsknings- och innovationssamarbete mellan näringsliv, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor.

− Energimyndigheten har spelat en viktig roll som långsiktig finansiär av programmen. Ett sånt här långsiktigt samarbete är unikt i ett internationellt perspektiv och har gett den svenska marknaden och branschen en tydlig konkurrensfördel jämfört med andra europeiska länder, säger Sofia Andersson, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

− Effsys har även stärkt Sveriges samarbete i IEA Heat Pump Technologies Program, som är ett internationellt tekniksamarbete inom värmepumps- och kylteknik. Det har bidragit till att Sverige har en ledande roll på värmepumps- och kylområdet vad gäller forskning och innovation, även genom RISE som koordinerar det internationella IEA Heat Pump Center, säger Emina Pasic, Sveriges IEA HPT Executive Committee delegat och Program Manager på Energimyndigheten.

Effekter på marknaden

En utvärderingsrapport som tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet under 2019 visar att Effsys-programmen bidragit med flera positiva effekter i det svenska samhället. Några effekter som lyfts i rapporten är:

Effektivare och mer flexibla värmepumpar har bidragit till energisystemets omställning

Forskningen inom programmen har sammantaget accelererat kunskapsutveckling som bidragit till mer energieffektiva och flexibla kyl- och värmepumpstekniker genom att:

  • mer effektiva värmepumpstekniska lösningar har kunnat introduceras på marknaden.
  • värmepumpar kan användas mer effektivt med andra tekniker (såsom geoteknik, fjärrvärme, djupgeotermi med flera) och inom olika industriprocesser samt som del av byggnaders energisystem.
  • smartare styrning och användning av värmepumpar så att eleffekttoppar kan reduceras och förnybar el från variabel (mer ojämn) produktion kan utnyttjas mer effektivt och i högre utsträckning.
  • effektivisera energianvändningen inom livsmedelskyla tack vare utveckling och verifiering av CO2-baserad kylteknik och andra kyltekniska applikationer inom svensk livsmedelshandel.

Effektivare produkter med bättre prestanda

Programmen har haft en indirekt inverkan på utvecklingen inom bland annat:

  • varvtalsreglerade kompressor för värmepumpar,
  • energieffektivisering inom livsmedelskyla och tidig övergång till naturliga köldmedier, samt
  • dimensionering av borrhål inom geoenergi, värmeväxlare och styrning för bergvärme och frikyla.

Ny kunskap för att påverka Ekodesigndirektivet och andra regelverk

Utvärderingen bedömer att svenska aktörer haft en stark position och påverkan i internationella processer rörande utformning av regelverk och standardisering. Delvis tack vare kunskap och data, men också tack vare den samsyn och samverkan som utvecklats inom programmen. Ökade krav på energieffek¬tivitet och prestanda i internationella regelverk och standarder, som exempelvis ekodesigndirektivet, gynnar svenska tillverkare som ligger långt framme i sin produktutveckling och teknik.

Långsiktig kunskapsuppbyggnad och ömsesidigt lärande

Effsys-programmen har bidragit till att bygga upp en kompetenspool av kom-petenta forskare inom akademin och vid forskningsinstitut, med förståelse för branschens behov. Flera aktörer i industrin menar att den kunskap och kompetens som har byggts upp i branschen genom programmen har fört branschen framåt genom att sprida information kring exempelvis bästa möjliga systemutformningar med dagens och framtida tekniker.

Fler slutsatser finns att läsa i den fullständiga utvärderingsrapporten:
Utvärdering av Energimyndighetens forsknings- och innovationsstöd till värmepumpar och kylteknik.

Källa: Energimyndigheten