Tillfälliga stödet till biogas förlängs med 200 miljoner kronor

Foto: Energigas Sverige

För en dryg vecka sedan presenterade regeringen sin budgetproposition för 2021. Den innehöll lite både och, kan man väl sammanfatta det. Satsningarna på miljö och klimat är omfattande. Det tillfälliga stödet till biogas förlängs med 200 miljoner kronor, vilket är mycket glädjande . Det visar att det finns en förståelse för biogasens unika fördelar. Sedan väntar vi förstås fortsatt på de långsiktiga spelreglerna i Biogasmarknadsutredningen. Regeringen lovar också att återkomma med besked kring detta framöver skriver Energigas Sverige i sitt nyhetsbrev

 

– mycket bra, säger Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige och fortsätter.

I budgeten ryms även en utökad satsning på Industriklivet och Klimatklivet, förändrad bonus malus och reduktionsplikt, samt statliga kreditgarantier för fler gröna investeringar i Sverige. Regeringen vill också höja energiskatten för industrin som en del av den gröna skatteväxlingen. Tyvärr gör de det utan att ha sett till att pusselbitarna är på plats för att ställa om till förnybart. Företagen behöver bland annat få tillgodoräkna sig klimatnyttan av förnybar gas inom utsläppshandeln. Det arbetar vi givetvis vidare för från gasbranschens sida.

I anslutning till budgeten la regeringen också fram sina planer på att införa ett konverteringsstöd för bilar från fossil drift till biodrivmedel eller biogas. Den beräknas uppgå till 10 miljoner 2022 och lika mycket 2023.

Regeringen har hörsammat vår hemställan om att företag ska kunna få del av befintliga stödsystem även om de skulle hamna i ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin. Många stöd, exempelvis skattebefrielsen och produktionsstödet till biogas, har nämligen som villkor att de inte får ges till företag i ekonomiska svårigheter.

 

Källa: Energigas Sverige