El i Sverige kan svikta när behovet är som störst

En riktigt kall vinterdag kan el bli en bristvara i Sverige. Forskare ska undersöka vilka förutsättningar småhusägare och energibolag har för att klara sådana situationer. Foto: Shutterstock.

Myndigheter varnar för att tillgången på el i Sverige kan svikta när behovet är som störst, exempelvis en rejält kall dag i hela landet. Men hur klarar småhusägare och energibolag att hantera sådana situationer? Detta ska undersökas av doktorander vid Högskolan Väst, forskningsinstitutet RISE och Chalmers i ett nytt forskningsprojekt finansierat med drygt 10 MSEK från Energimyndigheten.

I framtiden kommer samhällets tillgång till el att påverkas av effektbrist, extremväder och den allt större andelen förnybar energi. I den tvärvetenskapliga satsningen ”Hållbara städer i fokus” handlar ett av projekten om förmågan att skapa ett mer resilient elnät, det vill säga ett elnät som har förmågan att förutse, anpassa och snabbt återhämta sig från störningar. I projektet ska en teknisk och en samhällsvetenskaplig doktorand samarbeta kring de här frågorna.

Till Högskolan Väst kopplas en doktorand med samhällsvetenskaplig inriktning som ska undersöka hushållens och energibolagens förutsättningar, förmåga och vilja att förebygga och anpassa sig till begränsningar i eltillförseln. Den tekniska delen av projektet handlar om att ta reda på hur hushåll kan minska den inkommande eleffekten under kortare och längre perioder, vad det får för konsekvenser för de boende med mera.

Projektet pågår mellan 2020 och 2024 och är ett samarbete mellan RISE, Högskolan Väst och Chalmers tekniska högskola.

– Det känns jättekul att Högskolan Väst ska medverka i projektet och också anta en doktorand inom Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot hållbara energisystem, säger Charlotta Isaksson, som leder projektet på Högskolan Väst.

– Just nu pågår rekrytering av den samhällsvetenskapligt inriktade doktoranden och vi hoppas att hen kan påbörja sin forskarutbildning vid högskolan redan under hösten. Doktoranden kommer att vara industridoktorand på RISE och inskriven vid Högskolan Väst.

Båda doktoranderna kommer att delta i Forskarskolan Energisystem där syftet är att utveckla doktorander med systemperspektiv, helhetssyn på energisystemen och tvärvetenskaplig expertkompetens.

Energimyndigheten satsar nu sammanlagt drygt 63 miljoner kronor på fem projekt inom Forskarskolan Energisystem. Tre av projekten fokuserar på hur bostäder, stadsdelar och städer kan utvecklas och stå bättre rustade för kommande utmaningar. Energimyndigheten vill därmed skapa förutsättningar för bättre planering och beslutsfattande kring hållbara energisystem och klimatneutrala städer.