Ei - beslut fattas om slutliga intäktsramar 2016–2019

Bild: Piqsels

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu fattat de första slutliga besluten om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2016–2019. Den 31 oktober ska samtliga beslut vara klara.

Elnätsföretagens intäktsramar fastställs i förväg för fyra år i taget. Eftersom intäktsramarna till viss del bygger på prognoser rapporterar elnätsföretagen, efter tillsynsperiodens slut, in uppgifter till Ei för att myndigheten ska kunna granska det faktiska utfallet för opåverkbara kostnader, investeringar och utrangeringar. Även det faktiska utfallet avseende incitamenten för kvalitet och effektivt utnyttjande av elnätet granskas och därefter fastställs de slutliga intäktsramarna för perioden.

En första preliminär analys av samtliga företags inrapporterade uppgifter för perioden våren 2016 till och med våren 2019 visar att av lokal- och regionnätens planerade investeringar inför perioden genomfördes cirka 93 procent. Även företagens opåverkbara kostnader blev lägre än vad företagen hade prognostiserat inför perioden.

Klart sista oktober

Nu har Ei fattat de tre första besluten om slutliga intäktramar för 2016–2019. Först ut var besluten för AB Borlänge Energi Elnät, Umeå Energi Elnät AB och Näckåns Elnät AB. Beslut för resterande av Sveriges cirka 170 elnätsföretag fattas löpande till och med den 31 oktober då allt ska vara klart.