Dyrare bioolja hindrar utfasning av fossila bränslen

Bild: Energiföretagen

Biooljor är ett viktigt bränsle i den svenska energiförsörjningen, inte minst inom fjärr- och kraftvärmen. Biooljor har en skattelättnad jämfört med fossila alternativ, eftersom de kostar mer att tillverka, men nu hotas användningen i och med att skattelättnaden strider mot EU:s statsstödsregler, något Energimyndigheten har påpekat. Energiföretagen uppmanar nu regeringen att skyndsamt agera för att se till att biooljorna kan fortsätta vara skattebefriade.

När priset på det fossila ökar så får det till följd att lättnaden för biooljan växer. Energimyndigheten övervakar det hela och rapporterar detta årligen till regeringen. Detta har nu skett och myndigheten konstaterar en överkompensation för biooljorna i en rapport till regeringen i mitten av mars.  

Energiföretagen varnar nu för att en rad företag riskerar att bli återbetalningsskyldiga för att de valt att använda förnybara bränslen. Energiföretagen skriver att regeringen har utrymme att agera och har gjort så förr. En liknande situation uppstod nämligen 2013. Då valde dåvarande regering att sänka skatten på koldioxid för värmeproduktion något, för att säkerställa att biooljan inte överkompenserades, och att inte företagen skulle drabbas. Det innebar också att biooljan fick samma skattevillkor som andra biobränslen.

Energiföretagen skriver: ”Det rimligaste är nu att regeringen väljer att agera på samma sätt och sänker koldioxidskatten på värmeproduktion igen. Men det är viktigt att man agerar snabbt då frågan redan dragit ut på tiden och fönstret att agera gentemot EU krymper snabbt eftersom nuvarande skattebefrielse löper ut vid årsskiftet.”

”Skulle då inte en sänkt skatt på koldioxid öka utsläppen? Nej. Redan idag har kraft- och fjärrvärmebranschen stängt ner de flesta anläggningar med fossila bränslen och definitiva beslut om att fasa ut de sista fossila resterna ur värmeproduktionen är fattade. Därtill betalar man idag redan dubbelt för de fossila bränslen man har kvar, både genom utsläppsrätter och genom koldioxidskatt.”