Öresundskraft redovisar starkt 2019

Pressbild: Öresundskraft.

Öresundskrafts rörelseresultat för 2019 ökade till 448 Mkr, att jämföras med 347 Mkr föregående år.

Målen för soliditet, avkastning och utdelning enligt ägardirektivet har uppnåtts, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Koncernens intäkter minskade till 2 769 Mkr (2 840), främst beroende på lägre elpriser samt lägre volymer på elhandel och fjärrvärme. Att rörelseresultatet ökade beror till största delen på engångsposter, bland annat försäljningen av fjärrvärmenätet i Vejby och Hjärnarp, samt lägre personal- och övriga omkostnader.

Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 10,8 procent (8,7) och soliditeten till 51,1 procent (48,2). En utdelning genom koncernbidrag lämnas enligt ägarens önskemål med 170 Mkr (130).

Försäljningsvolymerna blev generellt något lägre än föregående år. Den totalt sålda energivolymen minskade till 2 748 GWh (2 973). Elhandelsvolymen minskade till 1 516 GWh (1674) och fjärrvärmeförsäljningen till 1 002 GWh (1 049). Fjärrkylevolymen blev 14 GWh (14) och gasvolymen minskade till 216 GWh (236).

Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 328 Mkr (383) i såväl nät- som produktionsverksamheten. Bland investeringarna under året märks bland annat effektökning vid Filbornaverket, påbörjat byte till en ny generation mätare för el och fjärrvärme samt moderniseringar för framtida produktion.