Så tas Forumet för smarta elnäts arbete vidare

Bild: PxHere

I slutet av januari fick Energimarknadsinspektionen (Ei) och Energimyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur Forum för smarta elnäts arbete kan tas vidare. Ei föreslår bland annat att myndigheten inrättar ett dialogforum för frågor om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist. Skriver Energimarknadsinspektionen på sin hemsida. 

Forum för smarta elnät inrättades för perioden 2016–2019 efter ett beslut från regeringen. Syftet med Forumet var att främja och utveckla dialogen om smarta elnäts möjligheter i omställningen av energisystemet.

I januari fick Ei och Energimyndigheten var sitt uppdrag av regeringen att ta fram förslag på hur arbetet kan tas vidare inom respektive myndighet. 

Marknadsdesign, smarta elnät och efterfrågeflexibilitet

De av Forumets aktiviteter som under arbetets gång identifierats som mest naturliga för Ei att ta vidare handlar om konkreta aktiviteter kopplade till i huvudsak marknadsdesignfrågor inom smarta elnät och efterfrågeflexibilitet, medan aktiviteter kopplade till i huvudsak internationella samarbeten och exportfrämjande faller inom Energimyndighetens verksamhetsområden.

Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen är eniga om hur uppdelningen av Forumets arbete mellan myndigheterna bör ske.

– Det ligger redan i Ei:s uppdrag att arbeta med smarta elnät och efterfrågeflexibilitet, så många av forumets uppgifter tas om hand i det arbetet. Men vi ser att det finns ett fortsatt behov av diskussion och kunskapsutbyte kring de här frågorna och föreslår därför att Ei tar ansvar för att dialogen fortsätter, säger Karin Alvehag, biträdande chef för Ei:s avdelning för teknisk analys.

Ei:s förslag är att bjuda in till möten och diskussion under namnet "EFFEKT-dialogen". Syftet är att främja en fortsatt dialog mellan Ei, aggregatorer, nätföretag, regioner, kommuner och operatörer för olika marknadsplattformar i frågor som handlar om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist.

EFFEKT-dialogen kan både förvalta och föra vidare den kunskap och det nätverk som Forumet har byggt upp under tre år.

Dialog med Energimyndigheten

Ei och Energimyndigheten har haft dialog under genomförandet av regeringsuppdraget. Myndigheterna redovisar sina förslag i var sin rapport, som fokuserar på de delar som respektive myndighet bedömer att de kan ta vidare i sin verksamhet.

– Vi har haft dialog under arbetes gång för att inget ska falla mellan stolarna och vi är överens om hur vi ser på det fortsatta arbetet, säger Karin Alvehag.