Ei får förlängd tid för delleverans i kapacitetsuppdraget

Bild: Pixabay

Regeringen har beslutat att Energimarknadsinspektionen (Ei) inte behöver lämna någon delredovisning i april av området ansvar och roller vid kapacitetsbrist i elnätet. Istället får Ei redovisa området samlat med övriga frågeställningar i uppdraget den 1 oktober.

– Vi är mycket nöjda över beskedet. Vi begärde att få redovisa uppdraget samlat den 1 oktober för att området ansvar och roller är så tätt integrerat med övriga frågeställningar som vi ska analysera. En samlad redovisning underlättar också en bredare förankring hos berörda aktörer och möjliggör mer dialog med branschen, säger projektledare Elon Strömbäck.

Vägen framåt

Planen är att fram till och med mars kartlägga ansvar och roller vid kapacitetsbrist i elnätet genom att analysera nationell lagstiftning, befintliga EU-förordningar, nya krav från elmarknadsförordningen samt Ei:s förslag till ändringar i ellagen med anledning av det nya reviderade elmarknadsdirektivet.

I denna första del av projektet tittar Ei bland annat på följande frågeställningar:

  • Systemansvaret och hur det skiljer sig åt på olika spänningsnivåer.
  • Nätkoncessionsinnehavarnas anslutningsplikt vid kapacitetsbrist – när kan man hävda kapacitetsbrist?
  • Nätkoncessionsinnehavarnas ansvar för befintliga kunder vid kapacitetsbrist – vem är ansvarig för den lokala effektsituationen?
  • Luftbokningar i nätet – reellt eller imaginärt? Utformningen av anslutningsavtal och abonnemang (inklusive nyttjandeavtal och driftavtal) för nya och befintliga kunder vid kapacitetsbrist.

Från och med april kommer Ei sedan att analysera de verktyg som systemansvariga har till förfogande för att säkerställa en kostnadseffektiv och säker nätdrift. 

– Målsättningen i denna del är att sänka trösklarna och öka incitamenten för flexibla förbrukare, energilager och styrbar produktion att delta på marknaden. Det är viktigt för att snabbare kunna möta nya effektbehov och bana väg för mer förnybar el, berättar Elon Strömbäck.  Det skriver Ei i ett pressmeddelande.