Energimyndigheten beviljar E.ON 12,8 MSEK till banbrytande pilotprojekt

DjupGeo är en energilösning byggd på jordens naturliga inre värme som utvinns genom borrning i jordskorpan. Bild: Vadimsadovski/stock.adobe.com

E.ON inleder testborrningar i Malmö för att undersöka förutsättningarna att bygga Sveriges första djupgeotermianläggning som är direkt kopplad till fjärrvärmenätet. Om allt går som planerat står anläggningen klar 2022 och levererar förnybar och resurseffektiv värme till fjärrvärmekunderna. Energimyndigheten stöttar pilotprojektet med 12,8 MSEK, projektets totala budget uppgår till 57 MSEK.

Djupgeotermi är en teknik som innebär att man borrar flera kilometer djupa hål i marken och utvinner förnybar, resurseffektiv och utsläppsfri värme ur jordens inre. I ett första steg genomför E.ON nu, i samarbete med energiföretaget St1, testborrningar för att undersöka möjligheten att använda tekniken i Malmö. Om testerna ger goda resultat kommer E.ON att inleda bygget av Sveriges första djupgeotermianläggning som är direkt kopplad till fjärrvärmenätet, det vill säga utan värmepump för att höja temperaturen på vattnet. Anläggningen väntas tas i drift tidigast 2022.

– Vårt mål är att ställa om till 100 procent förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Därför är det viktigt att hitta nya tekniker som kan trygga en förnybar produktion på lång sikt. Djupgeotermi är en resurseffektiv, bullerfri och yteffektiv energilösning för framtidens urbana energisystem. Vi har stora förhoppningar om att djupgeotermi är en av de bästa lösningarna för att minska våra klimatpåverkande utsläpp, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige. 

Totalt hoppas E.ON kunna bygga fem djupgeotermianläggningar i Malmö fram till år 2028, var och en med en installerad effekt på 50 MW. Denna resurseffektiva och utsläppsfria värme ersätter då biobränsle och biogas som därmed frigörs och kan göra nytta genom att i sin tur ersätta fossila bränslen inom andra områden som till exempel fordonsbränsle.

– Malmö stad har högt ställda miljö- och klimatmål där lokalt producerad, förnybar energi är en viktig del. Vi är positiva till att E.ON har valt att inleda sina testborrningar för djupgeotermisk fjärrvärme i Malmö och i pilotprojektet ges även möjlighet att belysa relevanta miljöaspekter så att miljöhänsynen är helt säkerställd vid uppförande av en fullskalig anläggning. I Malmö vill vi vara öppna för nytänkande, därför är detta extra spännande, säger Simon Chrisander (L), Kommunalråd för stadsbyggnad och miljö och ordförande i miljönämnden.