VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2019

Christer Johansson, tf. VD för VB Energi och VB Elnät
Christer Johansson, tf. VD för VB Energi och VB Elnät

VB Energikoncernen – bokslutskommuniké 2019

· VB Energikoncernen omsatte förra året 551,9 miljoner kronor jämfört med 543,4 miljoner kronor året innan. Förklaringen till ökningen i omsättningen är främst högre priser.

· Resultatet efter finansiella poster minskade från 137,0 miljoner kronor till 121,9 miljoner. Förklaringen till resultatförsämringen är främst lägre volym och högre kostnader.

· Koncernen investerade totalt 86,0 miljoner kronor jämfört med 140,8 miljoner året innan.

· Förslaget från styrelsen i moderbolaget VB Energi är att 48,2 miljoner kronor lämnas i aktieutdelning jämfört med 68,6 Mkr föregående år. Förklaringen till minskningen är främst osäkerhet när det gäller myndighetsregleringar.

· Av den föreslagna utdelningen tillfaller:

- 24,4 miljoner kronor Vattenfall AB (föregående år 34,7 miljoner),

- 13,8 miljoner kronor Ludvika kommun (föregående år 19,6 miljoner) samt

- 10,0 miljoner kronor Fagersta kommun (föregående år 14,3 miljoner).

· Bolagsstämmorna kommer att äga rum 2020-05-12 i Fagersta.

· VB Energi och VB Elnäts VD Malin Wallenberg har sedan den 1 september varit föräldraledig och tf. VD under hennes frånvaro har Christer Johansson varit. Johan Carlsson är ny VD i VB Elförsäljning sedan 1 juli.

VB Energi

 

VB Energi producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme i Ludvika, Fagersta och Grängesberg. I Norberg distribuerar och säljer VB Energi värme som köps in från Scandbio AB. Utöver fjärrvärme bedriver bolaget även entreprenadverksamhet främst inom segmentet vattenkraft.

Värmeleveranserna uppgick till totalt 228,2 gigawattimmar jämfört med 228,1 gigawattimmar året innan.

Andelen träbränsle, bioolja, och spillvärme i bolagets produktion uppgick till 97 procent. Resterande 3 procent avser el till elpannor och drift. Denna el är miljödeklarerad EPD el från vindkraft i Norden.

 

Nettoomsättningen uppgick till 190,9 miljoner kronor jämfört med 186,8 miljoner året innan. Resultat efter finansiella poster uppgick till 36,1 miljoner kronor vilket är en minskning med 3,5 miljoner kronor jämfört med året innan. Förklaringen till resultatförsämringen är främst högre omkostnader och högre kostnader för bränsle.

 

Investeringarna uppgick till 19,7 miljoner kronor som avser bland annat reinvesteringar och effektiviseringar genom förbättrad prestanda i befintliga anläggningar. Under året investerades även i en ny pelletspanna i Fagersta, ett viktigt steg i VB Energis målsättning att samtliga fyra fjärrvärmenät skall bli fossilfria under 2020. Det skriver VB Energi i ett pressmeddelande.