Fastighetssektorn står för nästan 40% av Sveriges energiförbrukning

Pressbild: Tesab/Mynewsdesk

Nästan 40% av Sveriges energianvändning går till att värma upp och kyla ner fastigheter. För både klimatet och ekonomin finns stora vinster att göra i att aktivt arbeta med energieffektivisering.

​För att klara miljökvalitetsmålen på längre sikt behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg påverkan på miljön. Minskad energianvändning kan uppnås exempelvis genom tekniska åtgärder som ger en mer effektiv energianvändning med bibehållen nytta, eller genom beteendeförändringar.

Varje enskild fastighet har olika förutsättningar för besparingspotential, antingen väljer du att optimera energianvändningen för ett specifikt system eller för en hel fastighet. Vid en optimering säkerställer vi i TESAB-kedjan bland annat att inga system motverkar varandra, att temperaturer är relevanta, att inte värme ventileras bort i onödan och att energibesparande funktioner är aktiverade och fungerar som det är tänkt. I en bostad kan detta bland annat göras genom att injustera värmesystemet, vilket medför att värmen är fördelad korrekt och du slipper obalans med kalla och varma rum.

Gränsöverskridande helhet
Med den breda erfarenhet och kompetens vi har, kännetecknas alla våra installationer av säkerhet och kvalitet i alla led. Vi är en av få aktörer i branschen som jobbar gränsöverskridande med helheten. Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan vi minska energianvändningen i en fastighet. Samordning av just de olika teknikslagen är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna nå en mer hållbar miljö. Vi förstår fullt ut den känsliga samverkan mellan kyla, värme och energi på ett sätt entekniksbolag inte har möjlighet till.

Vi drivs av ett starkt miljöengagemang
TESAB har identifierat vilka globala hållbarhetsmål som har störst relevans för vår egna verksamhet, var vi kan påverka mest. Genom att aktivt arbeta med dessa fokusområden kan vi bli ett mer framgångsrikt företag samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Fastighetssektorn behöver ta ett större ansvar om vi ska klara klimatmålet på 1,5 graders uppvärmning, men vi är helt övertygande om att nyckeln till detta är – tillsammans. Genom att agera både kunskapsbärare och så långt det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart utforma processer och tjänster samt i den mån det går använda leverantörer som uppfyller våra hållbara krav är vi övertygade om att vi tillsammans med våra kunder kan ta nästa kliv framåt.