Sveriges första biojetproduktion och nya investeringar i produktion av biodrivmedel

Pressbild: Swebeo/Mynewsdesk

Första svenska fabriken för skogsbaserad biojet är möjlig inom något år. Testflygningar och industriell uppskalning är planerade vid ett massabruk. 

LTU Luleå Tekniska Universitet med partners redovisar ett demo-projekt.

Klimatåtgärder är högaktuella där riksdagen tagit beslut om reduktion av utsläppen från transportsektorn till 2030. Sverige står inför tiotals miljarder kronor i investeringar för svensk produktion vid bioraffinaderier. Svebio presenterar nya förslag på hur detta kan underlättas.

Det pågår en het debatt om klimatet och i synnerhet transportsektorns utsläpp. Vissa debattörer påstår att det bara finns begränsad tillgång till biobränsle för flyg, och att drivmedlet blir väldigt dyrt. Svebios ”Färdplan Bioenergi” visar att svensk åker- och skogsbiomassa räcker för att klara svenska transportbehov till en rimlig kostnad. Dessutom utgör svenska skogsrester en strategisk och delvis outnyttjad resurs. Svensk industri har stora affärsmöjligheter till inhemsk produktion av skogsbaserade biodrivmedel.

Svenska teknologier utvecklas, stora bioraffinaderi-projekt pågår – industrin är redo att möta riksdagens klimatmål.