Aktiva prosumenter mer energimedvetna

Inom ramen för programmet Solel på Energiforsk har en av underrapporterna gått djupare in på prosumenter och energimedvetenhet.

Projektet handlar om hur rollen som solprosument påverkar individers energimedvetenhet och om det finns ett allmänt energimedvetande som motiverande kraft för personer med solcellsanläggningar. I projektet studeras också hur solinstallationer påverkar människors kunskap, attityder, värderingar och beteende i övriga energifrågor. Projektet har resulterat i ett mätverktyg för att mäta energimedvetenhet i form av en enkät. Syftet med enkäten är att mäta vad som motiverar personer att agera på ett visst sätt och vilken eventuell påverkan ett beteende har på andra beteenden.

De underliggande attityder som undersöks i enkäten är ekonomisk effekt, miljöpåverkan, effekt på komfort och påverkan på livskvaliteten. De svarande ombads gradera effekterna av till exempel att stänga av standbylägen på hushållsapparater eller flytta energiförbrukning till kvällar och helger. De fick även gradera hur viktigt det är hur andra bedömer ens beteende, barriärer som hindrar samt om de kände ett moraliskt ansvar för sitt beteende.

Trenden ska visa att aktiva prosumenter, i detta fall villaägare med solanläggning, har en lägre energiförbrukning än motsvarande part utan solanläggning, alltså rena konsumenter. Skillnaden i övrig energiförbrukning hos passiva prosumenter och konsumenter boende i flerbostadshus är mindre.

Miljöeffekter värderas högt. Livskvalitet kommer som tvåa, och komfort som den klart minst viktiga. Det är ingen skillnad i grupperna gällande övertygelser, förutom på miljön. Svarande som bor i villor med solpaneler bedömde miljöpå- verkan från sin livsstil och sina beteenden som större än vad svarande boende i villa utan solpaneler bedömde sin.

Baserat på den demografiska undersökningen är dock skillnaden i faktisk påverkan i form av årlig energiförbrukning mellan villaägarna inte markant, utan trenden pekar alltså snarare på att villaägare med solanläggning betraktar sin livsstil som mer miljöpåverkande än villaägare utan solpaneler, skriver Energiforsk.

För bostadsrätter ser effekten däremot ut att vara tvärtom, respondenter boende i flerbostadshus med solanläggning tillskriver mindre miljöeffekter av sin livsstil än boende i flerbostadshus utan solanläggning. Vikten av att leva upp till andras förväntningar visar sig vara större hos personer boende i flerbostadshus jämfört med boende i villa. Däremot ses inga skillnader inom grupperna mellan prosumenter och konsumenter.

Inga tydliga slutsatser om överspillningseffekter, alltså om att vara en solprosument leder till en ökad energimedvetenhet kan ses, men en trend som kan skönjas är att energimedvetenheten är högre för de som haft sin solanläggning längre än för de som investerat senare. Studien visar att aktiva prosumenter är mer energimedvetna. Det leder i sin tur till att fler bör få möjligheten att bli både konsumenter och producenter. Den uppmätta skillnaden i energimedvetenhet i gruppen aktiva prosumenter mot rena konsumenter kommer med stor sannolikhet vara av vikt i den fortsatta utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem, avslutar författarna Simon Strandberg och Hanna Jansson från Stuns.