RISE uppmanar Regeringen att satsa mer på forskning, innovation och samverkan

Bild: Rise.

Forskning kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna, om ny kunskap omsätts i nya produkter och tjänster inom industri och offentlig sektor. Här har den utmaningsdrivna forskningen och forskningsinstituten en nyckelroll att spela, det skriver RISE i sitt inspel till regeringens forskningspolitik.

I den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska Sverige ta avstamp mot 2030. RISE förordar en kraftfull satsning på forskning, innovation och samverkan för att säkerställa att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer med ett konkurrenskraftigt näringsliv som bidrar till att skapa jobb, tillväxt och välfärd. Avgörande för att Sverige ska klara samhällsutmaningarna är förmågan till såväl innovation som omställning samt att systemsvagheter adresseras i ett högt tempo. Då är investeringar i forskning och innovation samt samverkan mellan små och stora företag och mellan institut, akademi, näringsliv och offentlig sektor centralt. Här är Sverige beroende av ett väl fungerande innovationssystem.

· RISE förordar en ökning av statens anslag för utmaningsdriven och tillämpad forskning. En sådan satsning skulle stärka innovationssystemets förmåga att lösa samhällsutmaningar, och näringslivets förmåga att leverera lösningar i form av nya produkter och tjänster.

· RISE förordar en långsiktig och förstärkt satsning på samt en vidareutveckling av de strategiska innovationsprogrammen. Dessa spelar en avgörande roll för samverkan mellan akademi, institut, näringsliv och offentlig sektor.

· I inspelet argumenterar RISE för att statens basanslag fortsatt bör uppgå till 20 procent av institutets omsättning, detta för att garantera vår förmåga att utveckla spetskompetens inom områden av strategisk betydelse för svenskt näringsliv och offentlig sektor.

· RISE har identifierat ett antal områden där behovet av testbäddar och spetskompetens är särskilt stor och föreslår i detta inspel sju särskilda satsningar. Dessa bedöms kunna bidra till Sveriges förmåga att nå de globala målen i Agenda 2030 samt stötta genomförandet av flera punkter i januariavtalet och de prioriteringar regeringen uttryckt genom samverkansprogrammen.