Förstudie visar att utfasning av kol i Berlin är möjlig till 2030

Foto: Pixabay.

2017 inledde Vattenfall och delstaten Berlin förstudien "Utfasning av kol och hållbar fjärrvärme Berlin 2030". Nu visar resultaten att utfasning av kol i Berlin är möjlig till senast 2030.

Enligt Vattenfall visar resultaten från den nya förstudien att utsläppen av koldioxid kan minskas med mer än två miljoner ton årligen genom att ersätta kol i fjärrvärmen. Det motsvarar cirka 13 procent av de totala koldioxidutsläppen i delstaten Berlin (2016: 16,9 miljoner ton totalt). Detta skulle göra Vattenfalls del som fjärrvärmeoperatör till det största enskilda bidraget på Berlins väg till klimatneutralitet 2050.

- Utfasning av kol i Berlin är ett viktigt steg för att på sikt fasa ut alla fossila bränslen i stadens fjärrvärme. Det är också ett viktigt steg för Vattenfall för att minska företagets totala koldioxidutsläpp och för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Vattenfalls VD Magnus Hall i ett pressmeddelande.

Regine Günther, Berlins senator för miljö, transport och klimatskydd, förklarar:
- Utfasningen av kol till 2030 är en viktig klimatåtgärd för Berlin. Att ersätta kol i fjärrvärmen är en stor utmaning, men förstudien visar nu i detalj hur detta kan genomföras. Det återstår dock mycket att göra efter 2030, eftersom naturgas också behöver bytas ut och all teknik inte är tillgänglig ännu. Vi behöver dessutom se ytterligare åtgärder på den federala statliga nivån - till exempel prissättning av koldioxidutsläpp och instrument för att byggnadsisolering ska främjas.

Tanja Wielgoß, chef för Vattenfall Wärme Berlin, säger:
- Förstudien visar möjligheterna att bygga om Berlins fjärrvärmesystem och göra det hållbart för kommande generationer. Genom att fasa ut kol till 2030 i Tysklands största stad skickar vi en tydlig signal i landet om hur man inte bara kan tänka på energiomställningen, utan också genomföra den.

Hur kan utfasningen av kol fram till 2030 genomföras?
Resultaten från studien visar att fjärrvärmesystemet kan integrera och distribuera värme från olika hållbara källor: klimatvänlig energi som bergvärme och biomassa samt användning av spillvärme (särskilt avloppsvatten eller industriell spillvärme), vilket kan bidra med cirka 40 procent i utbytet av kol. Nya, mycket effektiva moduluppbyggda gasbaserade kraftvärmeverk - förberedda för användning av vätgas - kan utgöra ytterligare cirka 60 procent. Lagringslösningar och kraftvärme för integration av förnybar el i värmeförsörjningen kan också bidra till klimatvänlig värme för staden Berlin. En annan viktig del är energiproduktion från avfall.

För att uppnå 2050-målet måste dock ytterligare åtgärder vidtas för att helt fasa ut kol. Till exempel måste bränslet i värmekraftverk ändras så att användningen av fossil gas också kan upphöra. Politiker måste sätta rätt ramar för att stödja kolutfasningen senast 2030 och för att möjliggöra ytterligare minskning av koldioxidutsläppen fram till 2050.

Fakta:
Förstudien genomfördes av BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH. För att uppnå hög öppenhet och engagemang fick både Berlins politiker och Vattenfall kritisk hjälp av ett antal företrädare för representanthuset i Berlin, samhället, näringslivet och vetenskapen. 

 Berlin vill bli klimatneutralt år 2050 och minska utsläppen av växthusgaser i staden med minst 95 procent jämfört med 1990 års nivåer. Vattenfall vill möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.