SaltX skriver ned utgifter för utveckling

Bild: SaltX Technology.

Energilagringsbolaget SaltX Technology skriver ned återstående balanserade utgifter för utvecklingsarbete av ej längre aktiva applikationer, det vill säga utveckling av applikationer utanför affärsområdet EnerStore.

Nedskrivningen uppgår till totalt 33,2 Mkr. Åtgärden är bokföringsteknisk och har ingen effekt på kassaflödet, det meddelar SaltX i ett pressmeddelande.

Bolaget vidmakthåller och förstärker fokusering och koncentration på de möjligheter som erbjuds inom EnerStore. Bolaget har tidigare meddelat att man söker nya partners för övriga applikationer inom SunCool, HeatBoost och VerdAcc för att reducera SaltX eget ansvar och insatser inom dessa områden. Detta har ännu inte givit några konkreta resultat, även om arbete fortgår i begränsad skala. Beslut har fattats att skriva ned de återstående värdena av aktiverade utvecklingskostnader i balansräkningen kopplade till dessa applikationer uppgående till 33,2 Mkr. Detta får effekt på resultatet i bokslutet för det andra kvartalet, men har inte någon effekt på kassaflödet. Återstående värden i balansräkningen avseende balanserade utgifter uppgår till 74,2 Mkr och avser grundteknologin och applikationen EnerStore.