Statsstöd till Finlands största biogasanläggning

När produktionen inleds ska gasen inledningsvis används främst som bränsle för industrin, men i takt med att efterfrågan ökar ska nästan hela produktionen användas som drivmedel senast 2025. Anläggningens fulla produktionseffekt motsvarar 6 000 personbilars genomsnittliga energiförbrukning. Illustration: Nurmon Bioenergia OY

Den 17 december 2018 beviljade arbets- och näringsministeriet Nurmo Bioenergia Oy energistöd till ett belopp av högst 9,3 miljoner euro för byggande av en biogasanläggning i Nurmo ett par kilometer från Atrias stora livsmedelsfabrik. Anläggningen är det hittills största planerade projektet i Finland i fråga om biogas avsedd att användas som drivmedel för fordon.

Som råmaterial ska biogasanläggningen använda gödsel från lantbruket, bioavfall från slakteriet, avfalls- och sidoströmmar från livsmedelsindustrin, matavfall och förpackade livsmedel samt växtbiomassa.

Användning av anläggningens årliga produktion av flytande biogas minskar koldioxidutsläppen med 26 500 ton per år jämfört med vid motsvarande användning av diesel. Ytterligare utsläppsminskningar uppkommer genom att metanutsläppen från gödsel minskar inom lantbruket.

– I vår strävan att minska utsläppen i enlighet med klimatavtalet från Paris har biogasen en viktig roll, i synnerhet när det gäller att minska utsläppen från trafiken. Vid biogasanläggningen i Nurmo förverkligas även cirkulär ekonomi på ett fint sätt i och med att avfall från andra sektorer utnyttjas och avfallsmaterialet även från den egna processen återanvänds, konstaterar bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Biogas framställs av organiskt råmaterial genom en rötningsprocess. Den rötrest som uppstår som biprodukt kan helt och hållet användas som gödningsmedel som sådan eller i vidareförädlad form.

Den nya teknik som finns i projektet är att gödsel används som huvudsakligt råmaterial i denna storleksklass och att biogasprocessen, vidareförädlingen av rötresten samt produktgasens rening och kondensering har förenats.

För närvarande används lite gödsel som råmaterial vid biogasproduktion i Finland. Nurmon Bioenergia Oy förhandlar om leveransen av renings- och kondenseringsanläggningen med en inhemsk leverantör. Det bedöms även finnas goda utsikter för export av sådana anläggningar.

Vid planeringen av reningsprocessen för biogasen vid anläggningen har avskiljning och återanvändning av koldioxid beaktats. När avskiljning av koldioxid blir ekonomiskt lönsam, kan den avskiljas. Företaget har planerat vidareutveckling av processen även i fråga om vidarebearbetningen av den fasta substansen i rötresten. Den kan förädlas till biokol och näringspelletar.