Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet - ansluter Gotland till stamnätet

Foto: Berti Redhill.

Nu står det klart att Svenska kraftnät bygger ut transmissionsnätet med två 220 kV sjökablar för växelström till Gotland. -Bakgrunden är bland annat det osäkrare säkerhetsläget vilket har ökat behovet av en trygg och robust elförsörjning på Gotland, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Styrelsen för Svenska kraftnät har beslutet om en ny elförbindelse till Gotland. Den kommer att utgöras av två 220 kV undervattenskablar för växelström och beräknas att vara i drift 2031. Preliminär budget uppgår till 5,8 miljarder kronor.

– Gotland är idag anslutet till fastlandet via Vattenfall Eldistributions regionnäts två likströmslänkar om vardera 160 MW, som togs i drift i mitten på 1980-talet. De nya, dubbla, kabelförbindelserna kommer att ha en överföringskapacitet på 220 MW vardera, säger Daniel Gustafsson.

Enligt Daniel Gustafsson finns det en rad motiv bakom beslutet.

  • Det osäkrare säkerhetsläget kräver en trygg och robust elförsörjning på Gotland.
  • Omställningen till bland annat en koldioxidneutral industri på Gotland innebär en kraftigt ökad efterfrågan på el redan till början av 2030-talet.
  • En utökad fossilfri elproduktion, som vind- och solkraft.

I regleringsbrevet 2020 gav regeringen Svenska kraftnät uppdraget att analysera elförsörjningen av Gotland på kort och lång sikt. Med anledning av detta har Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Gotlands Elnät AB gemensamt utrett hur det ökade elbehovet till Gotland ska säkerställas. Den föreslagna lösningen kräver att ovanstående parter vidtar åtgärder i sina respektive nät. Parternas åtaganden har överenskommits i ett samverkansavtal mellan Svenska kraftnät, Vattenfall Eldistribution AB och Gotlands Elnät AB.

Svenska kraftnät ska nu utreda olika alternativa lokaliseringar för anslutningen av kablarna, både på fastlandet och på Gotland. Sträckningen för kablarna bestäms först efter att samråd med myndigheter, fastighetsägare och närboende har genomförts.