Plan för att förbättra elmarknaden tas fram av regeringen

Foto: PiaBay

Regeringen tar viktiga steg för att förbättra elmarknaden och har fattat beslut om en genomförandeplan med nio åtgärder. Regeringen ger nu Energimarknadsinspektionen i uppdrag att följa upp att åtgärderna genomförs till senast 2025. Åtgärderna fokuserar på att undanröja hinder på balansmarknaden och hinder för efterfrågeflexibilitet.

Den svenska elmarknaden, som i dag är en integrerad del av den nordiska och europeiska elmarknaden, fungerar över lag väl. En snabbt och kraftigt ökande efterfrågan på el tillsammans med en allt högre andel variabel elproduktion, som till exempel vindkraft eller solkraft, innebär dock betydande utmaningar framöver.

- Vi ska skapa nya jobb genom att driva på klimatomställningen. Då kommer vi att behöva väldigt mycket mer el, och en elmarknad som utvecklas i takt med behoven. Därför har vi fattat beslut om en plan med nio åtgärder och ger i Energimarknadsinspektionen i uppdrag att följa upp utvecklingen. Vi ska ha bra balans i systemet även framöver, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

I takt med att elproduktionen blir mer variabel kommer det att bli allt viktigare att samtliga resurser (både produktion och användning) utnyttjas på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt och att aktörerna har tydliga och tillräckliga incitament att bidra till balans i systemet. En utvecklad elmarknad innebär även möjligheter för nya aktörer och nya affärsmodeller.

För att bättre möta upp dessa utmaningar och förbättra elmarknaden ger regeringen nu Energimarknadsinspektionen i uppdrag att följa upp att nio åtgärder genomförs med syfte att ytterligare förbättra elmarknadens funktion.

Regeringen ger också Energimarknadsinspektionen i uppdrag att årligen, till dess att åtgärderna är genomförda, följa upp genomförandeplanen. I uppföljningen ingår det att vid behov föreslå ytterligare åtgärder som bör ingå i genomförandeplanen.

Källa: Regeringskansliet