Norska Energimyndigheten utreder marknadsmanipulation mellan Norge och Sverige

Stattnetts installatörer i arbete: Foto: Stattnett

Konkurrerande energibolag är missnöjda med Statnett.

I november 2021 införde Svenska Kraftnät, som motsvarar Energinet i Danmark och Statnett i Norge, restriktioner för utbytet av el mellan Sverige och Norge (SE3 och NO1).

Detta på grund av problem angående begränsad kapacitet internt i det svenska elnätet. Aktörerna meddelade också att minskningarna av exportkapaciteten kan pågå fram till 2030.

Minskad kapacitet

I ett brev till den norska tillsynsmyndigheten för energi, RME, skriver norska Statnett att de restriktioner som inträffade i det svenska energinätet 2021 och som resulterade i en minskad kapacitet från SE3 till NO1 kom som en överraskning och att man bedömde saken seriöst.

Som ett svar på Svenska Kraftnäts minskning av kapaciteten från SE3 till NO1 ändrade Statnett den 23 november 2021 sin egen metod för kapacitetsberäkning och minskade därmed kapaciteten från NO1 till SE3 till cirka hälften av maximal nettoöverföringskapacitet (max NTC).

Meddelandet från Stattnett löd:

- Statnett har beslutat att driva nätet som gränsar till Sverige enligt samma principer som svenskarna har drivit sitt nät. Det innebär att det så kallade systemskyddet, som optimerar kapaciteten på gränsen, inte används. Det kommer alltså att innebära att exporten från Östnorge kommer att falla en del."

Väl fungerande marknad

Statnett skriver i ett pressmeddelande att transparens och ett försiktigt förhållningssätt till kapacitet är nödvändigt för att säkerställa en väl fungerande marknad:

- En väl fungerande energimarknad innebär samma spelregler för alla marknadsaktörer, inklusive systemansvariga, där grundläggande förutsättningar ska ligga till grund för alla handlingar. Statnett spelar en central roll för att bidra till en väl fungerande energimarknad och att överföringskapacitet är av stor betydelse för prisbildningen."

Nordenergi reagerar

Nordenergi står för samarbetet mellan de nordiska föreningarna för kraftproducenter, leverantörer och distributörer. I ett brev till RME skickat den 3 december skriver de att de är förvirrade över beslutet från Stattnett har minskat kapaciteten från NO1 till SE3.

- Statnett har använt systemsäkerhetsåtgärder för att öka kapaciteten på NO1-SE3 i många år. Ur vår synvinkel har ingenting hänt som fått Statnett att ändra sina driftsäkerhetsöverväganden genom att använda ett billigt verktyg som systemsäkerhetsåtgärder, som är anledning till att meddelandet inte är tillgängligt", skriver de.

Nordenergi säger att de inte kan acceptera att "ond tro" mellan de systemansvariga TSO:erna som bidrar till en onödig, ökad kapacitetsminskning över nationsgränserna.

Uppmaning till samarbete

Nordenergi uppmanar därför de nordiska tillsynsmyndigheterna att få de nordiska systemoperatörerna - Stantett och Svenska Kraftnät - att samarbeta för att hitta lösningar istället för att skapa nya problem som i realiteten kan påverka den välfungerande nordiska och europeiska energimarknaden negativt.

De påpekar att effektiviteten på de europeiska energimarknaderna beror på att TSO:erna alltid maximerar tilldelningen av överföringskapacitet, eftersom detta är hörnstenen för socioekonomisk och effektiv resursanvändning. Därför har TSO:erna ett stort ansvar, särskilt när det kommer till transparens.

- I ljuset av det kommande genomförandet av flödesbaserad marknadsanslutning inger inte TSO:ernas beteende förtroende. Det är därför ett stort bekymmer att nuvarande praxis med gränsöverskridande begränsningar kommer att överföras till den flödesbaserade kapacitetsberäkningen, vilket ger dåliga utsikter för att tillsynsmyndigheterna kan verifiera motiveringen av sådana restriktioner.

Nordenergi ser det som mycket viktigt att de nordiska tillsynsmyndigheterna följer utvecklingen noga och vi föreslår att en plan upprättas för hur erfarenheterna från implementeringen kan delas med marknadsaktörerna för att återställa förtroendet för kapacitetsberäkningen, innan de tar fart med den flödesbaserade marknadskopplingen.”

Statkraft misstänker marknadsmanipulation

I december bad den norska tillsynsmyndigheten, RME, Statnett om en detaljerad förklaring av de bedömningar som ligger till grund för Statnetts beslut att inte längre använda systemskydd på gränsen mellan NO1 och SE2. Utlåtandet skulle omfatta både de tekniska och juridiska bedömningar som låg till grund för Statnetts beslut. Dessutom bad RME om en status på samarbetet med Svenska Kraftnät.

Svaret från Statnett fick vattenkraftsproducenten Stratkraft att reagera.

I en skrivelse till RME påpekar Statkraft att det genom föreskrifter om systemansvar i energisystemet och elenergi över landsgränserna ” lägger fram tydliga krav på att systemoperatören ställer all tillgänglig kapacitet till förfogande, vilket är viktigt för bästa möjliga utnyttjande av de energiresurser som är tillgängliga för energiproducenterna."

Källa: Energi Watch