EU:s nya definition av biomassa kan komma att öka danskarnas energikostnader

Energi från halm. Men nu befarar Dansk Fjernvarme att både el och värme som produceras vid fjärrvärmeverken riskerar att bli betydligt dyrare i framtiden. Foto: Dansk fjernvärme, kredit: Nild Rosenvold

Dansk Fjernvarme och organisationens europeiska kollegor befarar att EU:s folkvalda kommer att få rätt när det gäller val av en ny definition av biomassa. Om det händer kommer priset på fjärrvärmen att stiga, och därmed överförs räkningen direkt till konsumenterna.

EU-parlamentet kommer att kalla bland annat flis för ”primärmassa”, som ska kunna beskattas. Det kan bli dyrt i Danmark, med tanke på den stora mängden som används i landets fjärrvärmesystem.

Allra flesta anslutna till systemet

En av anledningarna till att Danmark trots allt tar sig igenom energikrisen bättre än så många andra länder i Europa är de allra flesta danska hushåll är anslutna till detta fjärrvärmesystem.

Det lyfts fram gång på gång av politiker, forskare och intressenter när energipolitiken står på agendan.

Men nu befarar Dansk Fjernvarme att både el och värme som produceras vid fjärrvärmeverken riskerar att bli betydligt dyrare i framtiden.

Detta på grund av översynen av direktivet om förnybar energi, som just nu pågår i EU.

- Våra beräkningar visar att det potentiellt kan kosta mellan 1,6 och 2,7 miljarder danska kronor, och kanske ännu mer, säger Maria Dahl Hedegaard, konsult på Dansk Fjernvarme.

En räkning som inte har några andra adressater än de danska konsumenterna.

Biomassan delas

Problemet är att EU-parlamentet nu vill skilja på primär och sekundär biomassa. Parlamentarikerna antog förslaget i september.

Primär biomassa är virke som kommer direkt från skogen medan sekundärt är virke från sågverken.

Så lät det inte i den plan för revidering av direktivet som EU-kommissionen lade på bordet i juli 2021.

Men det är så parlamentet vill definitivt ha det. Samtidigt vill parlamentarikerna också att primär biomassa inte ska vara stödberättigad, vilket också innebär att primär biomassa inte kan undantas från skatt. Skälet är att skydda skogarna och minska CO2-utsläppen.

Det är här det kommer att göra ont i Danmark. Idag står biomassa för cirka två tredjedelar av dansk energiproduktion och nästan hälften av dansk förnybar energi.

Och den stora majoriteten av den biomassan är primär biomassa, såsom rötter, stubbar, grenar och toppar från träd och däremellan distinkta trädstammar, som bränns för att skapa el och värme.

Det kommer från det som kallas hållbart skött skog, det vill säga skog som tar hänsyn till biologiska och hållbara aspekter, samtidigt som virket används som en resurs.

- Om parlamentets ståndpunkt går igenom betyder det att all energi som produceras direkt från primär biomassa inte längre är berättigad till subventioner. Det betyder att de anläggningar som idag får elproduktionsstödet på 15 öre per kilowattimme kommer att förlora det och det kommer att göra elen dyrare, påpekar Maria Dahl Hedegaard.

Priset 15 öre per kWh infördes 2012 för att underlätta anläggningarnas övergång från kol till biomassa och det finns fortfarande ett antal stora kraftvärmeverk som erhåller detta stöd.

Källa: EU/ Energy Watch