Tusen kilometer ledning för vätgas planeras mellan Sverige och Finland

Både Gasgrid Finland och Nordion Energi har identifierat vätgas som en nyckelpåverkande teknik som påverkar det framtida energisystemet. Företagen har också kartlagt ett potentiellt vätgasbehov på cirka 65 terawattimmar per år och förutser ett behov av att utveckla en gränsöverskridande vätgasmarknad och överföringsinfrastruktur i och runt Bottenviken. Baserat på detta efterfrågescenario planerar parterna att undersöka möjligheterna att utveckla den första gränsöverskridande integrerade vätgasinfrastrukturen. Karta: Nordic Hydrogen Route – Bothnia Bay

Ett stort finsk-svenskt ledningsnät för vätgas planeras kring Bottenviken. Projektet ska minska fossilberoendet och öka graden av självförsörjning inom energi, skriver Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Bakom satsningen, som fått namnet Nordic Hydrogen Route – Bothnia Bay, står statliga Gasgrid Finland och svenska Nordion Energi.

Det handlar om en 1 000 kilometer lång ledning för vätgas som enligt en preliminär skiss skulle gå från Vasa via Karleby, Brahestad, Uleåborg och Kemi, över till Luleå, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik på svenska sidan. Från Luleå planeras en ledning in i landet till Kiruna via Boden.

Det rör sig om en investering som beräknas till cirka 3,5 miljarder euro. Vem som deltar i finansieringen är i detta skede oklart.

Bärare av förnybar energi

Tanken är att vätgasen ska framställas lokalt med hjälp av vindkraft. Många stora vindkraftsparker byggs eller planeras just nu runt Bottenviken.

Eftersom vindkraft är väderberoende behövs ett sätt att lagra energin till tidpunkter när det inte blåser. Det kan göras genom att omvandla elektriciteten till vätgas med hjälp av elektrolys. Vätgasen kan sedan omvandlas tillbaka till el när det behövs.

Gasgrid Finland och Nordion Energi kallar det planerade vätgasnätet ett "banbrytande gränsöverskridande projekt" som ska påskynda energiomställningen från fossilt till förnybart, stödja regionalekonomisk utveckling och göra Europa mera självförsörjande inom energi.

Möjlig byggstart 2026

Gasgrid Finland och Nordion Energi kommer att analysera projektets potential närmare och presentera prognoser för vätgas- och elbehovet fram till 2045. Samtidigt för man dialog med elproducenter, industrier, myndigheter och andra intressenter i de båda länderna. I samarbete med dem utvecklas sedan det slutliga konceptet.

Enligt den plan som presenterats påbörjas byggarbetena 2026 med målet att systemet ska vara klart 2030. Då siktar man samtidigt på att då ha upprättat en öppen vätgasmarknad i länderna.

Källa: HBL