Merparten av Nestes rörelsevinst kommer från segmentet för förnybara produkter

Neste räknar med att osäkerheten fortsätter på råvarumarknaden för förnybart och för oljeprodukter. Bolaget räknar med att försäljningen av de förnybara produkterna fortsätter starkt. Efterfrågan på oljeprodukter har enligt delårsrapporten återhämtat sig, men coronapandemin påverkar fortfarande efterfrågan negativt. Foto: Neste

Coronapandemin påverkar fortfarande efterfrågan både på bensin och olja, vilket även påverkar det finländska energibolaget Nestes rörelsevinst.

Oljebolaget Nestes jämförbara rörelsevinst under årets tredje kvartal var 368 miljoner euro, en liten nedgång från 2020. Merparten av rörelsevinsten kommer från segmentet för förnybara produkter, skriver Helsingforstidningen Hufvidstadsbladet.

De höga råvarupriserna påverkade under årets tredje kvartal också oljebolaget Neste. Konkurrensen om råvara för förnybar diesel var enligt bolaget hård. Den jämförbara rörelsevinsten för de förnybara produkterna sjönk under det tredje kvartalet från fjolårets 352 miljoner euro till 300 miljoner i år.

Under årets första nio månader gjorde Neste en jämförbar rörelsevinst på 910 miljoner euro mot drygt 1 miljard euro under samma period i fjol. Nedgången beror främst på att dollarkursen försvagats och att de fasta kostnaderna ökat. För oljesegmentet visar perioden januari-september ett minus på 19 miljoner främst på grund av att raffinaderiet i Borgå stod planenligt en längre tid. Det tredje kvartalet var positivt för oljeprodukterna.