EU:s beslut om kärnkraftens hållbarhet kan dröja till våren

Franskt kärnkraftverk i Cattenom. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Stefan Kühn

Den europeiska energiindustrin har under hösten 2021 otåligt väntat på EU-kommissionens ställningstagande till huruvida naturgasen och kärnkraften skall bli en del av unionens gröna taxonomi.

- Nu kan de få vänta långt in på våren innan de får besked, skriver Helsingfors-tidningen Hufvudstadsbladet.

Det är många som undrar huruvida det uppskjutna ställningstagandet har att göra med maktskiftet i Tyskland. Tysklands nya regering har inte haft tid att behandla taxonomin tillräckligt. Samtidigt måste den ta ställning till den färdiga, men hittills inte operativa, naturgasledningen Nord Stream 2 från Ryssland.

Hittills har Tyskland investerat mycket i infrastrukturen kring gas. Gasen behövs också för att ersätta kol. Under första halvåret i år använde Tyskland mera kol än vindkraft och naturgas i sin elproduktion. Elpriserna inte bara i Tyskland utan i hela Europa har också varit rekordhöga i vinter.

Det förslag till taxonomi som läggs fram från EU-kommissionens sida ska bygga på expertåsikter. När kommissionen väl kommit med sitt förslag har de enskilda medlemsländerna två veckor på sig att kommentera det innan det offentliggörs.

Finland är på Frankrikes linje då det gäller kärnkraftens ställning. Den tredje reaktorn i Olkiluoto togs i användning strax före jul och ett nytt kärnkraftverk planeras av företaget Fennovoima i Pyhäjoki. Just nu står kärnkraften för omkring en tredjedel av elproduktionen, men när Olkiluotos trea går för fullt ökar den andelen. Finland är i nuläget också beroende av elimport speciellt under vinterhalvåret.

En politisk kompromiss kring energin kan innebära att naturgas och kärnkraft godkänns som hållbara investeringar på vissa villkor. Och att inte det blir en del av taxonomin innebär inte heller att alla investeringar upphör direkt, för till syvende och sist är det banker och finansieringsinstitut som avgör vad och till vilket pris de lånar ut pengar.

Vad som ingår i taxonomin för miljömässigt hållbara investeringar kommer ändå att ha en stor inverkan på lånebeslut och på hur dyra lånen i slutändan blir, räknar man med inom energiföretagen.

EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius uppges ha sagt att kommissionen planerar att få förslaget klart under 2022, skriver Hufvudstadsbladet.

De som följt processen utifrån anser att hela processen och tidtabellen för när och hur ger utrymme för många olika tolkningar.

Taxonomin är ett sätt att klassificera olika verksamheter, i det här fallet olika metoder för energiproduktion, utifrån hur klimat- och miljömässigt hållbara de är. På det här sättet får finansiärer och placerare vägledning för att styra sina pengar till hållbara alternativ. Produktionsformer som inte omfattas av taxonomin får med andra ord betala mera för sina lån och sin finansiering än produktionsformer som anses vara hållbara.

Olika ståndpunkter

Frågan om vilka produktionsformer som anses vara miljömässigt hållbara delar medlemsländerna. Tyskland behöver naturgasen under en övergångsperiod till förnybar energiproduktion och håller på att stänga alla sina kärnkraftverk. Frankrike å sin sida är beroende av kärnkraften. Mer än två tredjedelar av Frankrikes elproduktion bygger på kärnkraft och ny kärnkraft är under byggnad.

Arbetet med taxonomin har pågått under hela året och flera frågor är redan avgjorda. Det gäller till exempel för skogsbruket, där Finland och Sverige förlorade med sin uppfattning om vad som ska kallas för ett hållbart skogsbruk.

Våren kommer att visa vilka som framstår som förlorare när det gäller frågan om kärnkraftens hållbarhet.