Fortum och Uniper sätter upp mål för minskning av indirekta utsläpp

Keljonlahtis kraftverk, som togs i drift 2010, är ett biobränslekraftverk i mellersta Finland som producerar el och fjärrvärme för Jyväskyläområdet. Ibland krävs det att turbinen öppnas när vissa oegentligheter har upptäckts i turbinens beteende. Fortum eNexts uppdrag nyligen bestod av en regelbunden driftbaserad översyn som innebar att turbinen skulle öppnas. Utifrån de kända problemen innefattade uppdraget även balansering av IP-rotorn och omläggning av bädden. Båda parter ville också identifiera vad som orsakade turbinens ovanliga vibrationsbeteende. Foto: Fortum

Fortum och Uniper har satt som mål att minska Scope 3-utsläppen med 35 procent senast 2035 jämfört med basåret 2021.

Fortum och Uniper har, liksom de flesta andra aktörer på den globala energimarknaden, planer på att bli grönare. Och en stor del av det arbetet går ut på att säkra lägre utsläpp från hela affärskedjan. Därför har Fortum och Uniper satt upp ett gemensamt mål som är att företagen på koncernnivå ska uppnå CO2-neutralitet till 2050 och ligger i linje med Parisavtalets mål.

Fortum Group är redan i sin europeiska elproduktion skyldig att minska CO2-utsläppen (Scopes 1 och 2) med minst 50 procent 2030 och vara CO2-neutral 2035.