Mängden elbilar ökar risk för elbilsbränder på färjorna

Bildäcken är brandisolerade och utrustade med sprinklers. Foto: Public Domain Pictures

Nyligen rapporterade nyhessajten Svenska Yle om hur förödande elbilsbränder kan vara då ett litiumjonbatteri brinner.

Vid passagerarfartygen är alla bilbränder allvarliga, men i och med att mängden elbilar ökar finns det skäl att öva hur man förebygger farliga incidenter.

Elbilsbränder är svårsläckta och det krävs speciell brandutbildning i hur släckningsarbetet ska gå till.

Besättningen ombord får därför träning i att släcka brinnande elbilar i samband med brandträningen.

Dan Roberts, som är trafikchef vid Viking Line, säger till Svenska Yle att de är förberedda på att det kan uppstå incidenter kopplade till elbilar.

En elbil som utsatts för någon form av skada får inte köra ombord på fartyg.

Litiumjonbatterier som fungerar utgör inte någon stor risk för brand och sannolikheten att en elbil börjar brinna på en passagerarfärja är liten. Det som däremot ökar brandrisken är ifall litiumjonbatteriet skadats exempelvis genom en krock eller om det uppstår ett tekniskt fel.

Elbilarnas brandrisk är högre vid laddning och på fartyg är det förbjudet att ladda elbilar och elcyklar, säger Magnus Eriksson till Svenska Yle.

Eriksson är teknisk inspektör vid Transportbyrån på Åland. Transportbyrån är en del av landskapsregeringens infrastrukturavdelning som bland annat ansvarar för Ålandstrafiken.

För elbilar som utsatts för någon form av skada lyder rekommendationen till befälhavarna att inte ta ombord bilen på ett av Ålandstrafikens fartyg innan den väntat i tre dygn, berättar Eriksson.

Inte heller på Viking Lines fartyg får man köra ombord ifall det finns en risk att batteriet skadats på något vis.

Eriksson berättar att befälhavaren på fartygen har rätt att ifrågasätta ifall en elbil kan ha utsatts för någon form av skada ifall hen lägger märke till något avvikande, och om inte allting är som det ska kan befälhavaren ta beslutet att inte låta elbilen köra ombord.

- Om det kommer en bärgningsbil som har en elbil ombord kan befälhavaren fråga varför elbilen transporteras som den gör. På så vis kan man förebygga att farliga situationer uppstår.

Huvudansvaret ligger ändå hos bilägarna. Eriksson påpekar att besättningen inte kan göra tekniska kontroller av alla bilar som kör ombord.

Elbilar kartläggs och markeras innan de körs ombord

För att göra förebyggande arbete mot eventuella bränder orsakade av litiumjonbatterier ska man på förhand anmäla ifall man kör en elbil ombord på båten. Roberts påpekar ändå att elbilar blir allt vanligare, och att man i nuläget kan börja anta att det finns en eller flera elbilar ombord varje avgång.

- Det är ändå alltid bra att vi är medvetna om det finns elbilar ombord. De separeras inte från andra bilar, men de får ett märke i rutan. Om det skulle hända något med en bil så ska man på avstånd kunna säkerställa ifall det gäller en elbil, säger Dan Roberts, trafikchef på Viking Line, till nyhetssajten Svenska Yle.

Roberts påpekar att det alltid är besvärligt då en bil börjar brinna, men då det är fråga om en elbil så är det särskilt viktigt att försöka trycka ner elden med vatten och kontrollera den så att elden inte sprider sig.

Det som är speciellt med brinnande elbilar är också att det behövs stora mängder vatten för att kontrollera dem.

- En brand på ett bildäck är en allvarlig incident, men vi har flera system för att hantera branden. Med hjälp av sprinklers och personal kan vi ösa ner vatten på hela bildäcket, och på så vis trycker vattnet ner elden. Att släcka brinnande elbilar ingår i ordinarie brandträning såväl som släckning av andra typer av fordon, säger Roberts.

Roberts påpekar att det förebyggande arbetet är ett effektivt sätt att hantera bränder. Bildäcken är byggda med tanke på att bränder kan uppstå och är alltså isolerade brandzoner. På så vis kan det bli möjligt att stänga in branden så att den inte sprider sig till andra delar av fartyget. Bildäcken är också försedda med fasta brandsläckningssystem som hjälper till att kontrollera och släcka en brand.

Det kan ta upp till ett dygn att släcka ett brinnande litiumjonbatteri. Därför skulle fartyget ändå vara tvunget få hjälp ifall en brand inträffar.

- Vi är tvungna att ta oss till en hamn eller få hjälp på annat sätt ifall en elbil skulle börja brinna. Till en början klarar fartygets egen brandkår av att hantera situationen. Men också andra bilar kan vara besvärliga att släcka, ifall de börjar brinna. Det speciella med elbilarna är att kontrollera bränderna så att de inte sprider sig, säger Roberts till Svenska Yle.

 

Källa: Svenska Yle