Fler utsläppssnåla fordon på Finlands vägar – EU-direktivet genomförs i augusti

ElCat - finländska posten använder dessa eldrivna fordon sedan 1999. Foto: LHOON (Flickr User) - https://www.flickr.

Finlands president godkände nyligen lagen om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster. Enligt lagen måste en viss andel av kommunernas och statens nya upphandlingar utgöras av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon. Lagen träder i kraft den 2 augusti 2021.

Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon. Lagen gäller fordon och trafiktjänster som köps av till exempel kommuner, staten och församlingar, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Genom lagen regleras dessutom upphandlingar som görs genom koncession.

– De offentliga transporterna kommer att bli utsläppssnåla redan under de närmaste åren, när en betydande del av den trafik som staten och kommunerna upphandlar drivs med el eller gas. Vid beredningen av lagen har vi beaktat de regionala skillnaderna till exempel när det gäller tillgången till laddningsinfrastruktur. Lagstiftningen stöder EU:s mål att vara klimatneutral 2050 och är en del av regeringens program för fossilfria transporter, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Den regionala rättvisan har beaktats i lagen. När det gäller kommunerna har minimiandelen miljövänliga upphandlingar graderats kommunvis beroende på avstånd, regionernas ekonomiska beredskap och tillgången till laddningspunkter. I södra delen av landet har kommunerna strängare krav än i norr. Dessutom finns det strängare krav på 17 stora städer. Dessa städer är Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Lagen ersätter lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon.

Indelning av kraven i tre grupper enligt fordonskategori

Minimikraven för upphandling av utsläppssnåla och utsläppsfria fordon indelas i tre grupper enligt fordonskategori, dvs. personbilar och lätta nyttofordon, lastbilar och bussar. Förpliktelserna är olika under två upphandlingsperioder, dvs. 2.8.2021–2025 och 2026–2030.

Kraven tillämpas när en upphandlande enhet köper, hyr, leasar eller hyrköper ett fordon eller upphandlar vissa transporttjänster.

Lagen gäller inte bussar i fjärrtrafik, jordbruks- och skogsbruksfordon eller två- och trehjuliga fordon. Regleringen tillämpas inte till exempel på utryckningsfordon, militärfordon och fordon på byggarbetsplatser. Dessutom gäller kraven inte fordon i kategori M1 avsedda för rullstolsanvändare.

Lagen träder i kraft den 2 augusti 2021 samtidigt som skyldigheterna i direktivet. Lagen gäller upphandling där upphandlingsförfarandet inleds efter att lagen har trätt i kraft.