Tyskland, Spanien och Danmark riktar kritik mot EU:s forskningscentrum

Ringhals kärnkraftverk. Foto: Vattenfall

I ett brev som skickades till kommissionen hävdar fem länder att kärnkraft är mer skadligt för hälsa och miljö och därför inte bör likställas med vind- och solenergi.

Kärnkraft bör inte betraktas som en grön energikälla och en hållbar investering, enligt fem EU-länder, ledda av Tyskland och Danmark som medunderskrivare.

I ett brev som skickades till Europeiska kommissionen förra veckan uttrycker länderna sin oro över att Europeiska kommissionens forskningscentrum anser att kärnkraft inte är mer skadlig än energi från sol och vind.

- Vi är oroade över det gemensamma forskningscentrets uppfattning att det inte finns några bevis för att kärnkraft, som är en högriskteknik, är mer skadlig för hälsa och miljö än andra former av energi som vind- och solenergi," skrev de fem länderna.

Med brevet inleder de fem länderna en diskussion om EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Taxonomi bör förstås som en klassificeringslista för hållbara investeringar. Den diskussionen delar unionen i två.

Taxonomin avgör vad som är en grön investering. Man hoppas att den kan mobilisera stora privata investeringar för att påskynda den gröna övergången.

I brevet, undertecknat av klimatminister Dan Jørgensen (S) och handels- och industriminister Simon Kollerup (S), påpekas att det finns "allvarliga" brister eller fel i forskningscentrets (JCR) rapport om taxonomi.

Rapporten publicerades i början av april.

För det första, enligt de fem länderna, ignorerar JCR helt risken för kärnkraftsolyckor och deras konsekvenser. Den senaste stora olyckan var i Japan 2011.

För det andra säger de fem länderna att radioaktivt avfall fortfarande är ett olöst problem, vilket också strider mot överenskommelsen att inte införa "orimliga bördor" för kommande generationer.

Förutom Tyskland och Danmark har Spanien, Österrike och Luxemburg undertecknat brevet. Av de fem länderna fortsätter Spanien och Tyskland att använda kärnkraft.

Tyskland har meddelat att de sista reaktorerna kommer att stängas redan nästa år. Spanien stänger av kärnkraften 2035.

På andra håll i EU bygger eller renoverar medlemsstaterna reaktorer. Detta gäller Frankrike och ett antal länder i Östeuropa.

Dessa länder, som leds av Frankrike, har lagt mycket ansträngningar för att göra kärnkraft till en del av taxonomin.

Argumentet är att kärnkraft är det enda realistiska sättet att uppnå klimatneutralitet. Koldioxidutsläppen från kärnkraft är mycket liten.

Tyskland och de fyra andra länderna skriver i brevet att många kända investerare är ovilliga att engagera sig i kärnkraft på grund av osäkerheten i samband med energikällan.

- Vi är oroliga över att inkludering av kärnkraft i taxonomin kommer att skada dess integritet och trovärdighet och därmed dess användbarhet, skriver de.

Europeiska kommissionen har skjutit upp beslutet om kärnkraft i taxonomin. Två expertgrupper har nyligen vidarebefordrat sin ståndpunkt i frågan.

Kommissionen måste hitta en kompromiss.