Finland: TVO inlämnade miljökonsekvensbeskrivningen om slutförvaringsprojekt med lågaktivt kärnavfall

Olkiluoto kärnkraftverk (finska: Olkiluodon ydinvoimalaitos) är ett av Finlands två kärnkraftverk och ligger på halvön Olkiluoto i Euraåminne kommun i landskapet Satakunda i Finland. Foto: Coldkuhle

TVO lämnade nyligen in en miljökonsekvensbedömning (MKB) till Finlands arbets- och näringsministeriet om företagets projekt för slutförvaring av lågaktivt kärnavfall från Olkiluotos kärnkraftverksområde i Euraåminne i Finland.

Olkiluoto har två reaktorer och en tredje startar snart. Reaktorerna drivs av Industrins Kraft Abp (TVO) och har sedan 1990 haft en väldigt hög tillgänglighet, samtliga år mellan 93 och 97 procent. Den tredje reaktorenheten är dock mycket försenad.

Finlands Arbets- och näringsministeriet är MKB-kontaktmyndighet i slutförvaringsprojektet

Lågaktivt kärnavfall innehåller endast mycket små mängder radioaktiva ämnen, och därför kan den slutliga förvaringen av avfallet göras i ett slutförvaringsutrymme som byggs i marken. I miljökonsekvensbeskrivning granskas tre alternativa förvaringsställen på kärnkraftverksområdet. Avsikten är att förvaringsställena också kan användas för slutlig förvaring av små mängder mycket lågaktivt kärnavfall från andra delar av landet.

I konsekvensbeskrivningen anges som ett alternativ till slutförvaringen i marken en utvidgning av den nuvarande slutförvaringsanläggningen för kraftverksavfall i berggrunden.

För att ett slutförvaringsutrymme för mycket lågaktivt kärnavfall ska kunna tas i bruk krävs tillstånd av Finlands Strålsäkerhetscentral enligt 21 § i kärnenergilagen. Efter det kan slutförvaringen i marken inledas uppskattningsvis 2023–2024.

Konsekvensbeskrivningen finns tillgänglig på webben.

Konsekvensbeskrivningen är ett dokument som utarbetats av den projektansvarige och som innehåller uppgifter om projektet, dess alternativ och en bedömning av deras sannolikt betydande miljökonsekvenser.

Konsekvensbeskrivningen publicerades den 14 maj 2021 på arbets- och näringsministeriets webbtjänst på adressen: tem.fi/sv/mlak-mkb. Beskrivningen finns tillgänglig på webbplatsen hela den tid som bedömningsförfarandet pågår.

Remissförfarandet och framförande av åsikter 1.6–31.7.

Arbets- och näringsministeriet begär yttranden av flera myndigheter och sammanslutningar och av de berörda kommunerna samt ger allmänheten och sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter. Yttrandena och åsikterna beaktas i kontaktmyndighetens motiverade slutsats om projektets miljökonsekvenser.

Finländska medborgare, sammanslutningar och myndigheter kan lämna sina yttranden och åsikter om projektet senast den 31 juli 2021.